Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego zebrał się na posiedzeniu 6 grudnia. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Zapoznano się z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Sokólskiego o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie :

  • zmieniającą uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
  • zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018 – 2033,
  • uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018,
  • określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2018,
  • powołania Rady Społecznej SP ZPO w Krynkach,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2017,

Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora PCPR w Sokółce do przeprowadzenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i usług zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do podejmowania czynności w zakresie składania wniosku. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na zakup respiratora.

Zarząd określił liczbę i wysokość stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” na I semestr roku szkolnego 2017/2018. Zatwierdzono aneks do arkusza organizacji SOSW w Sokółce na rok 2017/2018.

Zarząd zatwierdził wyniki w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i interesów powiatu sokólskiego i jego jednostek organizacyjnych. Zatwierdzono założenia SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń infrastruktury serwerowej.

Podczas posiedzenia Zarząd zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej w PCPR w Sokółce – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sokólskim.

Zarząd rozpatrzył wezwanie Burmistrza Suchowoli do zapłaty – dot. realizacji inwestycji drogowej „Przebudowa drogi Ostrówek-Podostrówek-Rutkowszczyzna-Ciemne”. Stwierdzono, że nie ma podstaw do zapłaty przez Powiat kwoty żądanej przez Burmistrza Suchowoli.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono pozytywnie wnioski: Zespołu Szkół w Sokółce o dofinansowanie organizacji Maratonu Pisania Listów Amnesty International; Zespołu Szkół w Sokółce o ufundowanie nagród uczestnikom I Powiatowego Konkursu Językowego Master of Words; ZSZ w Sokółce o ufundowanie kompletu strojów sportowych dla reprezentacji siatkarek i piłkarek ręcznych; UKS OMEGA Sokółka dofinansowanie organizacji V Charytatywnego Maratonu Pływackiego „Pływamy i pomagamy” (ponownie).

Zarząd zapoznał się z analizą sprawozdań z wykonania planu przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach za III kwartał 2017 r.

Ł. Mucuś

fot. M. Tomaszycki

image_printDrukuj
Tagged , , , .