XL Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XL Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od odczytania przez Alicję Rysiejko – Członka Zarządu  sprawozdania z prac Zarządu w okresie między sesjami. Następnie, przyjęto projekt uchwały przedstawiony przez dyrektora PCPR Wojciecha Obiałę. Projekt ma zmieniać uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji Powiatu Sokólskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Zmiana wynika z oszczędności powstałych na zadaniach „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” i „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym” na podstawie odrębnych przepisów.

Na sesji rozpatrzono pozytywnie projekt uchwały zmieniającej „Roczny program współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Krynkach stał się w tematem do dyskusji. Radny Hołownia stwierdził, że w składzie rady są nieznani nikomu ludzie. Starosta Sokólski Piotr Rećko nie zgodził się z tymi słowami, wskazując iż ,”osoby wybrane do rady są ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne” i zaprezentował między innymi sylwetkę Waldemara Sieradzkiego – człowieka z dużym doświadczeniem, który wypromował region Krynek i Święto Brzozy. Uchwała została przyjęta.

Następnie, Dyrektor Spraw Społecznych Anna M. Aniśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2018. Ta uchwała również została przyjęta.

Skarbnik Powiatu, Maria Jurgiel przedstawiła trzy projekty uchwał, które zostały przyjęte przez radnych: w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego 2017, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033 oraz uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

„Wykonaliśmy olbrzymi krok jeśli idzie o budowy dróg. Nie możemy jednak spoczywać na laurach” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko w trakcie dyskusji, która zeszła na tematy inwestycji drogowych.

Dochody budżetu Powiatu Sokólskiego przekroczyły pierwszy raz sumę 100 000 000 złotych.

 

Materiał:

Patrycja Anastazja Zalewska

Piotr Białomyzy

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .