Kwalifikacja Wojskowa na rok 2018 – zmiana miejsca kwalifikacji

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje.

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 r. dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie powiatu sokólskiego przeprowadzona zostanie w Zespole Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka w dniach 30 stycznia – 27 lutego 2018 r.

Zgodnie z § 2 Obwieszczenia Nr 1/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowie, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowie, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

  5. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosimy się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.