SOSW w Sokółce będzie lepiej dostosowany do potrzeb przedszkolaków z niepełnosprawnościami

W dniu 27 sierpnia 2019 r. Powiat Sokólski podpisał umowę na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Całkowita wartość projektu wynosi 98 975 zł z czego 94 026,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest dostosowanie Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Sokółce do potrzeb wychowanków z  różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. Dodatkowo trzech nauczycieli Przedszkola podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt zwiększy dostępność do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego i poprawi warunki wychowania dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj