Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Iwonę Iwańczuk zawarł umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Marka Olbrysia i Członka Zarządu Marka Malinowskiego.
Umowa dotyczy dofinansowania Projektu pt.: „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8/6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
„Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Obecnie otwiera się wiele nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Będziemy mogli wykorzystywać narzędzia do diagnozy o których do tej pory tylko marzyliśmy. Jest to uzupełnienie luki w diagnostyce np. autyzmu, inteligencji emocjonalnej oraz możliwości poznawczych dzieci i młodzieży. Każde dziecko zgłaszające się do poradni powinno mieć zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego potrzebami rozpoznanymi przez specjalistę. Wdrożenie nowych narzędzi przyczyni się też do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również integracji dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.” –mówiła dyrektor Iwona Iwańczuk – „Wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Staroście Powiatu Sokólskiego Piotrowi Rećko, Wicestaroście Jerzemu Białomyzemu  oraz Pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce za troskę o zapewnienie dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej „jak najbliżej”ucznia, tj. w środowisku jego nauczania i wychowania”
Modernizacja Poradni obejmuje prace budowlane ( przygotowawcze i rozbiórkowe, prace tynkarsko-malarskie, wyłożenie posadzki, roboty elektryczne), wyposażenie pracowni w niezbędne meble oraz zakup urządzeń i programów diagnostycznych.
PB
Wydział Promocji
image_printDrukuj