Zaproszenie do składania ofert- usługa w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu: „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”

 

 

Zapytanie ofertowe diagnoza potrzeb Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania