KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. Zorganizuje ją około 400 powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez wojewodów.
Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
• kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Pamiętaj!
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem administracji samorządu terytorialnego w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinny dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej, wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią:
„A”– zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
„B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1 (ustawy),
w czasie pokoju;
„D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1 (ustawy), w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia przez osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Oznacza to, że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Powołanie do służby wojskowej osób posiadających kategorię zdolności „A”, może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie ochotniczym, na wniosek osoby zainteresowanej.
Osoby, które otrzymają kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej) nie zostaną przeniesione do rezerwy i będą podlegały ponownym badaniom lekarskim po upływie okresu niezdolności do czynnej służby wojskowej w celu orzeczenia aktualnej kategorii zdolności.
Osoby z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) po uprawomocnieniu się orzeczenia lekarskiego zostaną skreślane z ewidencji wojskowej i nie będą podlegały obowiązkowi służby wojskowej.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej umożliwia pozyskane informacji od przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień o poniższych formach służby wojskowej:
• służby przygotowawczej,
• terytorialnej służby wojskowej,
• służby kandydackiej (szkolnictwo wojskowe),
• programie „Legia Akademicka”,
• zawodowej służby wojskowej.
AKTY PRAWNE:
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1804)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944)
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2021 poz. 372)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)

image_printDrukuj