XXXVIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXVIII Sesję Rady Powiatu Sokólskiego która odbyła się w trybie nadzwyczajnym i zdalnym prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński.

Jedyny punkt sesji poddany głosowaniu brzmiał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego.

Punkt zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych: „ Zarząd Powiatu z dniem 26 lutego 2021r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji, w terminie określonym przez Zarząd, wpłynął do Starostwa Powiatowego w Sokółce jeden wniosek- Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek i stwierdził, że jest kompletny i spełnia kryteria określone w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego. Zarząd Powiatu dokonał oceny wniosku i proponuje przyznać Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie dotację w kwocie 41 436,90 zł, gdyż wsparcie prac konserwatorskich świątyń jest ze wszech miar uzasadnione i konieczne. Zarząd Powiatu dokonując oceny wniosku uwzględnił wartość historyczną i artystyczną zabytków oraz stan zachowania zabytku, wymagający niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, które mają zabezpieczyć wyjątkowo cenny zabytek przed postępującym niszczeniem.”

Starosta Sokólski Piotr Rećko6 zabrał głos w sprawie rozpatrywanego projektu uchwały: „Parafia w Jacznie jest bardzo małą parafią, liczy około 200 wiernych. O jakość zabytku, renowację i rekonstrukcję kaplicy zabiegał ksiądz Proboszcz od bardzo dawna i uzyskał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jesteśmy przekonani, że ksiądz proboszcz jest bardzo sprawnym administratorem tej parafii, jest bardzo zaangażowany w wiele przedsięwzięć. Wartość artystyczna, historyczna i kulturowa tej kaplicy jest niekwestionowana. Proszę państwa o głos za tą uchwałą”

„ Jest to bardzo ważna inwestycja dla zachowania kulturowości, ciągłości pamięci o naszych przodkach ”– mówi Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy

Poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Obecni na Sesji radni (18) głosowali za przyjęciem projektu uchwały.

Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował radnym za zgodne głosowanie.

K.Galej

 

image_printDrukuj