Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 12 października 2020r. odbyło się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020;

– w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim w 2021 roku.

– w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w Powiecie Sokólskim w 2021 roku.
– w sprawie upoważnienia Katarzyny Nowak- Sekretarz Powiatu do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego.

Podczas posiedzenia Zarząd zawarł umowę z Gminą Szudziałowo o dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B Zwierżany- kol. Zwierżany” oraz na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie- Achrymowce – Starowlany- Popławce”.

Zarząd przyjął informację z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Szudziałowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP w Zubrzycy Wielkiej oraz rozliczenie dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Towarzystwo „ Ziemia Sokólska” na realizację zadania „ Promujemy zdrowy styl życia- Kolonie 2020”.

Zarząd włączył się w akcję Październik- miesiącem walki z rakiem piersi.

Podczas posiedzenia Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Bł. o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup dodatkowych rzeczy oraz środków ochrony indywidualnej do Zakładu. Zarząd podał informacje z publicznej sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż systemu nagłaśniającego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zarząd zatwierdził wyniki negocjacji na II część zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i technik hotelarstwa w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce ( dostawa drobnego wyposażenia typu sprzęt barmański, zestaw obiadowo- kawowy, naczynia szklane stanowiące wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i technik hotelarstwa).

Zarząd rozstrzygnął postępowanie na udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie „ Platformy e- usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „ Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego w zakresie I części zamówienia oraz unieważnił postępowanie w zakresie III części zamówienia.

Zarząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego.

KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top