Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Sokólskiego i zwrotu kosztów podróży służbowych. Następnie, podjęto uchwały w sprawie: – projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033. Następnie, podjęto uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019; – zmiany uchwały… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

21.08.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd rozpatrzył wniosek złożony w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W trakcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego zajmowano się głównie szkolnictwem. Uchwalono uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej  w Sokółce, w Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Sokółce na… Czytaj Dalej XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

3 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego przygotowano projekty uchwał: Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. ,,Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priotytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 27.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017 oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji złożonych przez Dyrektora SP ZOZ w Sokółce na częściowe sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy/nadbudowy/rozbudowy/przebudowy… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 18.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego zarząd zapoznał się z raportami o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach z rok 2016. Na posiedzeniu przygotowano projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028, zmiany… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego

Majowe obrady Sesji Rady Powiatu Sokólskiego zostały rozpoczęte przyjęciem przez radnych protokołu z poprzednich sesji. W sesji wzięło udział 17 radnych – obrady były prawomocne. Następnie Członek Zarządu Alicja Rysiejko przedstawiła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami. Kierownik Referatu Kultury oraz Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk przedstawiła Sprawozdanie  Zarządu Powiatu… Czytaj Dalej Jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przyjął informacje z przebiegu negocjacji w trybie wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu „Cudowny świat”. Zarząd rozpatrzył dwa wnioski: dyrektora PZD w Sokółce dotyczący inwestycji „Odbudowa infrastruktury drogowej po szkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej nr 1287B na odcinku Trajgle – Białogorce – Ozierany Wielkie –… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego