Stowarzyszenie „Pro Bona”

ul. Garbarska 1;
16-120 Gródek
Nr KRS 0000564636 z dnia 25.06.2015

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta i gminy Krynki oraz przyległych im okolic związanych z nimi gospodarczo, historycznie, geograficznie i kulturowo,
 • ochrona środowiska przyrodniczego oraz krajobrazowego regionu,
 • działalność na rzecz inwentaryzacji zachowanego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego regionu,
 • promocja i prezentacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dorobku kulturowego regionu w tym w szczególności fauny i flory, architektury, układów urbanistycznych, miejsc
 • pamięci, obyczajów, języka i zabytków materialnych,
 • ochrona tradycji we wszelkich jej aspektach,
 • podejmowanie działań na rzecz badań historycznych, etnologicznych, lingwistycznych i przyrodniczych zasobów regionu oraz prowadzenie takich badań,
 • promocja miasta i gminy Krynki oraz regionu,
 • podejmowanie działań oraz tworzenie projektów obywatelskich mających na celu w szczególność ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu, a także działalności na rzecz wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i ekologicznemu regionu,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym w szczególności rozwój przedsiębiorczości, doradztwo organizacyjne i prawne oraz wdrażanie ekologicznych alternatyw dla tradycyjnej gospodarki rolniczej,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wspomagających rozwój infrastruktury temu służącej,
 • podejmowanie działań na rzecz wdrażania rozwiązań zapewniających ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu oraz rozwiązań sprzyjających rozwojowi regionu przez władze państwowe i samorządowe,
 • działalność na rzecz integracji społecznej i gospodarczej mieszkańców miasta i gminy Krynki oraz terenów przyległych,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz działalność w sferze integracji, rozwijania kontaktów i współpracę między społeczeństwami,
 • działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność szkoleniowa,
 • współpraca transgraniczna z podmiotami (w tym z podmiotami nie posiadającymi osobowość prawnej) w zakresie ochrony przyrody, ochrony oraz inwentaryzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego, prezentacji, promocji, badań i twórczości artystycznej,
 • upowszechnianie oraz ochrona wolności praw człowieka oraz praworządności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz promocji sportu i kultury fizycznej.

Sposób realizacji celów:

 • działalność wydawnicza w zakresie wydawania książek, słowników, folderów, albumów, pocztówek, map, nut oraz innych publikacji, także o charakterze periodycznym, w zakresie historii, archeologii, ekologii, przyrodoznawstwa, geografii, etnologii i kulturoznawstwa, szeroko rozumianej literatury pięknej, dokumentów językoznawczych i tekstów źródłowych,
 • organizowanie wystaw, paneli naukowych, targów produktów regionalnych, koncertów i innych imprez publicznych (w tym plenerowych),
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu,
 • wymiana i edukacja kulturalna.,
 • współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w dziedzinie statutowej,
 • współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i naukowymi,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia,
 • współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami stowarzyszenia
 • współpraca z instytucjami państwowymi, samorządami i podmiotami gospodarczymi.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top