Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostw
Powiatowego w Sokółce.
Data publikacji strony internetowej: 2016-07-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-17.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Krzysztof Kamiński krzysztof.kaminski@sokolka-powiat.pl lub Krzysztof Jacewicz, krzysztof.jacewicz@sokolkapowiat.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 711 08 65. Tą samą drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce: miasto Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.
Do budynku dla potrzeb interesantów prowadzi jedno główne wejście od strony parku miejskiego. Wejście do
budynku odbywa się po schodach głównych usytuowanych z tego kierunku. Schody posiadają 6 stopni,
krawędź pierwszego i ostatniego stopnia jest oznakowana żółtymi pasami ostrzegawczymi. Drzwi wejściowe
do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Przed budynkiem, po lewej stronie wjazdu na parking, wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Wjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach możliwy jest poprzez pochylnię z dwustronnymi
poręczami i spocznikami, usytuowaną od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Obok pochylni znajdują się drugie
schody prowadzące do wejścia głównego.
Budynek składa się z czterech kondygnacji – parteru i pięter I-III. Zapewniono w nich wolne od barier
poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne. Wyjątek stanowi Wydział Komunikacji i Dróg mieszczący
się po prawej stronie parteru z pionową barierą komunikacyjną spowodowaną schodami wejściowymi bez
platformy lub pochylni. Zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika
merytorycznego do interesanta potrzebującego załatwić sprawę urzędową w tym wydziale.
Po wejściu na parter budynku, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie
można uzyskać dodatkowe informacje o usługach w budynku i ich lokalizacji.
Na piętra można dostać się windą dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Na każdej kondygnacji na ścianie korytarza obok wejścia na schody umieszczono informacje wizualne na
temat rozkładu pomieszczeń do obsługi interesantów w budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.
Osoby korzystające z psa asystującego mają nieograniczony dostęp do budynku i jego pomieszczeń.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top