Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej

           Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztacie terapii zajęciowej.

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej  i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa powyżej odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

 1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 2. psychofizycznych sprawności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

 • formy rehabilitacji,
 • zakres rehabilitacji,
 • metody i zakres nauki umiejętności,
 • formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
 • planowane efekty rehabilitacji,
 • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty.

Na terenie powiatu sokólskiego działają 2 warsztaty terapii zajęciowej: przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Sokółce. Łącznie uczestniczy w nich 70 osób, posiadających wskazanie do terapii.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe poza terenem Powiatu Sokólskiego mogą być uczestnikami Warsztatu, pod warunkiem pokrywania kosztów ich rehabilitacji przez powiat, którego są mieszkańcami, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z Powiatem Sokólskim.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokółce prowadzi następujące rodzaje grup i pracowni terapeutycznych:

 • pracownia przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,
 • pracownia konserwacji zieleni i prac użytecznych na rzecz warsztatu ,
 • pracownia rewalidacji,
 • pracownia rękodzieła artystycznego i działań twórczych,
 • pracownia krawiecka,
 • pracownia wikliniarska,
 • pracownia dramy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej prowadzi następujące rodzaje grup i pracowni terapeutycznych:

 • pracownia życia codziennego,
 • pracownia technicznego,
 • pracownia rehabilitacyjna,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownia uzupełniająca,
 • pracownia wikliniarska,

oraz zajęcia psychologiczne, stanowiące integralną część działalności pracowni uzupełniającej.     

Jednostka kwalifikuje kandydatów na uczestników Warsztatu zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

 

Adresy Warsztatów Terapii Zajęciowej:

 

 • Warsztat Terapii zajęciowej – ul. Piłsudskiego 5, 16-100 Sokółka

Adres e-mail: wtzsokolka@gmail.com

Strona internetowa: wtzsokolka.com.pl

Tel./fax. 85 711 85 08

 

 • Warsztat Terapii Zajęciowej – ul. Gen. N. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Adres e-mail: stow.wtz.d@wp.pl

Tel./fax. 85 712 02 18