Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego zamiennie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Dofinansowanie przysługuje:

 • na likwidację barier architektonicznych – definiowanych jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym – mogą otrzymać przede wszystkim ci niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Przedmiotem dofinansowania w zależności od rodzaju niepełnosprawności wymienionego w orzeczeniu oraz indywidualnych potrzeb wnioskodawców były m.in.:

 • modernizacja lub adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno – sanitarne,
 • likwidacja progów i zróżnicowanie poziomów podłoża,
 • przystosowanie pokoju do potrzeby osoby niepełnosprawnej,
 • budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego,
 • zakup pralki obrajlowanej,
 • zakup kuchni mikrofalowej oraz elektrycznej w przypadku  wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową,
 • zakup zestawu komputerowego,
 • zakup radiomagnetofonu,
 • zakup telefonu komórkowego.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wydatki powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

FORMULARZE DO POBRANIA:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH