Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926),

istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych z powiatu sokólskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

  2. mające siedzibę i działające na terenie powiatu sokólskiego;

  3. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

  4. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

  5. nie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec Funduszu,

  6. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byli stroną umowy z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 LISTOPADA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO REALIZACJĘ ZADANIA