Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

W imieniu Starosty do realizacji tego zadania upoważnione jest PCPR. Ponieważ na terenie powiatu sokólskiego nie działają tego typu placówki, obowiązkiem PCPR w ramach wykonania postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu dziecka w placówce, jest każdorazowo wystąpić do organu prowadzącego daną placówkę, z wnioskiem o wydanie skierowania do właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach postępowania o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, PCPR obowiązany jest kompletować dokumenty dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz jego sytuacji w rodzinie, jak również aktualizować  informacje na temat sytuacji socjalno-bytowej rodziców dziecka, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na życzenie organu prowadzącego placówkę dla potrzeb ustalania odpłatności.