Realizowane projekty

Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki

 

 

 

Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 2014- 2016

 

 

Scalenia gruntów – obiekt „Ostrówek”

 

 

Praktyki i staże dla uczniów

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Projekt dotyczy organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu ma podnieść umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie. […]

0 komentarzy

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W maju przedstawiciele Powiatu Sokólskiego ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele uczestniczyli w wizycie studyjnej w szkole w Mołodecznie. Celem wizyty było uzgodnienie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”. W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: remont 3 pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, […]

0 komentarzy

Praktyki i staże dla uczniów

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk dla 249 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu […]

0 komentarzy

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W dniu 2 marca 2017r. Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Alicja Rysiejko, podpisali umowę na kwotę 225 503,00zł, z czego dofinansowanie wynosi 201 703,00zł. Projekt „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” obejmuje Priorytet Kapitał Ludzki, a działania projektowe skierowane są do uczniów i nauczycieli Specjalnej Szkoły z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku […]

0 komentarzy

Myślisz o własnym biznesie, a brakuje Ci środków na start?

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” Projekt realizowany jest w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA. DZIAŁANIE 2.3 – WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii – PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM […]

0 komentarzy

Podlaski Kurator Oświaty pozytywnie ocenił projekt pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”

Od września do listopada 2016 roku Powiat Sokólski realizował projekt pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”, który został dofinansowany przez Wojewodę Podlaskiego. W ramach realizowanych działań, Podlaski Kurator Oświaty przeprowadził kontrolę z zakresu prawidłowości wykonania porozumienia z dnia 13 września 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bogdanem Paszkowskim a Zarządem Powiatu Sokólskiego reprezentowanym przez […]

0 komentarzy

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” w ramach RPOWP 2014-2020

UCHWAŁA NR 267/2016 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO Ogłoszenie o naborze Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenia

0 komentarzy

Podsumowanie projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Od 9 maja do 31 grudnia 2016 roku trwa realizacja dużego projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych. Otrzymane przez Powiat Sokólski dofinansowanie ma na celu przeszkolenie nauczycieli z Białorusi z zakresu doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz terapii biofeedback, zorganizowanie pobytu integracyjnego dla uczniów z Białorusi a także pomoc w przeprowadzeniu remontu pomieszczeń […]

0 komentarzy