Biuro rzeczy znalezionych

Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Wydział Spraw Społecznych
III piętro, pokój nr 103, tel. 857110815,

Godziny pracy Biura
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Sokólskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o :

  1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397),

  2. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539),

POUCZENIE:

  1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

  2. Jeżeli rzecz po dwóch latach nie została odebrana przez osobę uprawnioną, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli odbierze rzecz w ciągu 2 tygodni od doręczenia wezwania do odbioru. W przypadku nieodebrania rzeczy przez znalazcę w wyznaczonym terminie właścicielem stanie się powiat.

  3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobą uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Informuje się, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych rzeczy znalezionych, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce: Wydział Spraw Społecznych ( III piętro, pokój 103) tel. 85 7110815;

  2. Rzecz zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

  3. Rzeczy przechowywane są w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8.

  4. Informacji i wyjaśnień udziela Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (III piętro, pokój 103) tel. 857110815.

  5. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top