馃憣 To tylko nieliczne z osi膮gni臋膰 Powiatu Sok贸lskiego 馃憣


Powiat Sok贸lski pozyska艂 ogromne kwoty 艣rodk贸w zewn臋trznych poprzez projekty wsp贸艂finansowane z Unii Europejskiej i bud偶etu pa艅stwa, co nale偶y niew膮tpliwie zaliczy膰 do sukces贸w i dokona艅 minionego roku. W 2021 roku realizowane by艂y projekty i inwestycje drogowe, kt贸re zosta艂y szczeg贸艂owo przedstawione w Raporcie o stanie Powiatu Sok贸lskiego.
W 2021 roku Powiat Sok贸lski wydatkowa艂 na zadania inwestycyjne kwot臋 21 165 692,66 z艂. By艂y to min. takie projekty jak:

馃搷Projekt pn. 鈥濳ompetentni w dzia艂aniu, konkurencyjni na rynku pracy鈥, kt贸rego g艂贸wnym celem jest kszta艂towanie i rozwijanie zdolno艣ci uczni贸w szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Sok贸lski poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezb臋dnych na rynku pracy, wzmocnienie kszta艂cenia zawodowego, szkolenie i edukacja maj膮ca wp艂yw na osobisty rozw贸j ucznia w kontek艣cie konkurencyjno艣ci podlaskiej gospodarki, u艂atwienie startu w doros艂e 偶ycie i pomoc w wyborze 艣cie偶ki kariery zawodowej.


Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynosi: 2 458 562,50 z艂, z czego 2 330 996,87 z艂 pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podlaskiego na lata 2014 鈥 2020.


馃搷Projekt pt. ,,Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szk贸艂 Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sok贸艂ce鈥欌. Kompleks sportowy jest nowoczesnym obiektem dostosowanym do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, umo偶liwiaj膮cym popraw臋 sprawno艣ci fizycznej oraz aktywizacj臋 mieszka艅c贸w powiatu sok贸lskiego. Infrastruktura sportowa jest og贸lnodost臋pna, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem m艂odzie偶y z Zespo艂u Szk贸艂 Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sok贸艂ce oraz dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej ucz臋szczaj膮cych do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sok贸艂ce. Uczniowie z powy偶szych plac贸wek uczestnicz膮 na nowopowsta艂ych obiektach w zaj臋ciach wychowania fizycznego i bior膮 udzia艂 we wsp贸艂zawodnictwie sportowym.


Ca艂kowity koszt inwestycji to 3 622 070, 00 z艂. 艢rodki zewn臋trzne pozyskane przez Powiat Sok贸lski pochodzi艂y z:- Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla us艂ug u偶yteczno艣ci publicznej, Dzia艂ania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego – 296 958, 14 z艂,- Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1 455 124,99 z艂,- Programu Sportowa Polska 鈥 Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 鈥 Edycja 2021 鈥 1 800 000, 00 z艂,- Bud偶et Powiatu Sok贸lskiego 鈥 69 986, 87 z艂.


馃搷 Projekt pt. 鈥濺ozw贸j us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w administracji Powiatu Sok贸lskiego鈥, kt贸ry polega艂 na wdro偶eniu w Starostwie Powiatowym w Sok贸艂ce i jednostkach organizacyjnych systemu e-us艂ug wraz z zakupem niezb臋dnego sprz臋tu i oprogramowania. Mia艂 on na celu popraw臋 dost臋pno艣ci, jako艣ci i efektywno艣ci us艂ug publicznych 艣wiadczonych przez jednostki uczestnicz膮ce w projekcie poprzez wdro偶enie systemu us艂ug publicznych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
Interesariuszami s膮 wszyscy mieszka艅cy powiatu sok贸lskiego, korzystaj膮cy z us艂ug administracji samorz膮dowej oraz osoby nie b臋d膮ce jego mieszka艅cami, ale korzystaj膮ce z us艂ug 艣wiadczonych przez Starostwo Powiatowe w Sok贸艂ce.

Ca艂kowita warto艣膰 projektu to 2 301 243,90 z艂, kwota dofinansowania z UE 1 956 057,31 z艂.


馃搷 Projekt pn. 鈥濿irtualna Strzelnica鈥, kt贸rego celem by艂a promocja i rozw贸j sportu strzeleckiego w Polsce oraz zwi臋kszenie dost臋pu do szkole艅 strzeleckich dla uczni贸w szk贸艂, prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 dydaktyczno-wychowawcz膮 w dziedzinie obronno艣ci pa艅stwa, w szczeg贸lno艣ci w miejscach, w kt贸rych nie ma dost臋pu do strzelnic bojowych.
Wirtualna strzelnica jest pierwsz膮 tego typu strzelnic膮 w powiecie sok贸lskim. W ramach edukacji wojskowej i przygotowania wojskowego realizowane s膮 w niej zaj臋cia strzeleckie w certyfikowanych klasach mundurowych i oddzia艂ach przygotowania wojskowego. M艂odzie偶 oraz przedstawiciele s艂u偶b mundurowych mog膮 korzysta膰 z systemu 鈥濸ojedynek鈥, kt贸ry stanowi nowoczesny strzelecki program szkoleniowy.


Ca艂kowity koszt inwestycji: 140 000 z艂otych, dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej: 110 600,00 z艂.


馃搷 Projekt pn. 鈥濽tworzenie Punktu Obs艂ugi Rowerowej w Powiecie Sok贸lskim鈥, kt贸rego za艂o偶eniem jest poszerzenie oferty turystycznej i stworzenie elementu integracji spo艂ecznej. Ma na celu r贸wnie偶 zwi臋kszenie dost臋pno艣ci infrastruktury spo艂ecznej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz dostosowanie jej do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych.
Punkt obs艂ugi rowerowej zlokalizowany jest w Sok贸艂ce, przy ulicy. Os. Zielone 1A. W ramach projektu kupione zostan膮 materia艂y niezb臋dne do budowy altany, sto艂贸w i krzese艂, a tak偶e gabiony, stojak na rowery, tablica informacyjna, 艂awka fotowoltaiczna, kosz na 艣mieci, samoobs艂ugowa stacja naprawy rower贸w i punkt czerpania wody.


Ca艂kowity koszt inwestycji: 110 015 z艂

Dofinansowanie z bud偶etu Powiatu Sok贸lskiego: 40 015,00 z艂.


馃搷 Projekt pn. 鈥濸owiatowy Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej w Suchowoli鈥. Potrzeba utworzenia Powiatowego Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej w Suchowoli zosta艂a podyktowana oczekiwaniami 艣rodowiska os贸b niepe艂nosprawnych nakierowanych na mo偶liwo艣ci nabycia nowych kwalifikacji zawodowych i spo艂ecznych, ale r贸wnie偶 oczekiwaniami i zainteresowaniami przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy wyra偶ali zainteresowanie wsp贸艂prac膮 z podmiotami ekonomii spo艂ecznej. ZAZ jest wyodr臋bnion膮 organizacyjnie i finansowo jednostk膮 organizacyjn膮 powo艂an膮 przez Rad臋 Powiatu Sok贸lskiego Uchwa艂膮 Nr XL/247/2021 w dniu 21 maja 2021 r. Jest to pierwsza tego typu plac贸wka w powiecie sok贸lskim. Ma za zadanie utrzymanie miejsc pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepe艂nosprawno艣ci oraz przygotowanie niepe艂nosprawnych pracownik贸w ZAZ do aktywnego 偶ycia w otwartym 艣rodowisku przy wykorzystaniu ich mo偶liwo艣ci i zdolno艣ci.
ZAZ zgodnie z projektem jest zak艂adem o charakterze produkcyjnym, us艂ugowych i wytw贸rczym. Jego przedmiot dzia艂alno艣ci obejmuje us艂ugi gastronomiczne i cateringowe oraz organizacj臋 i obs艂ug臋 imprez, w tym okoliczno艣ciowych, szkoleniowych, konferencji i seminari贸w, a tak偶e r贸偶nych form integracji.


Warto艣膰 inwestycji: 1 422 024, 52 z艂

艢rodki z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych: 739 621, 04 z艂

艢rodki z bud偶etu Powiatu Sok贸lskiego: 682 403, 48 z艂

Zakup samochodu na potrzeby ZAZ: 158 850, 50 z艂, z czego dofinansowanie PFRON wynosi艂o 83 850 z艂;

艢rodki z bud偶etu Powiatu Sok贸lskiego 75 000, 50 z艂.


馃搷 Projekt ,,Plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sok贸lskim鈥, kt贸rego celem jest zwi臋kszenie dost臋pu do wysokiej jako艣ci us艂ug spo艂ecznych na terenie powiatu sok贸lskiego poprzez: wsparcie pi臋ciu rodzin zast臋pczych w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczych, utworzenie czterech plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych typu rodzinnego dla 32 dzieci, szkolenia kandydat贸w na rodziny zast臋pcze (6 rodzin/12 os贸b) oraz czterech kandydat贸w na dyrektor贸w plac贸wek opieku艅czo 鈥 wychowawczych.
Grup臋 docelow膮 projektu stanowi膮 osoby zagro偶one ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym, zamieszkuj膮ce powiat sok贸lski. ,Zarz膮d Powiatu Sok贸lskiego pozyska艂 nieodp艂atnie cztery budynki w D膮browie Bia艂ostockiej, Czuprynowie, Sok贸艂ce i Choru偶owcach, kt贸re zostan膮 zaadoptowane na plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze.
Zgodnie z za艂o偶eniami projektu ka偶dy z budynk贸w zostanie wyposa偶ony w fotowoltaik臋, pomp臋 ciep艂a, a tak偶e gruntownie wyremontowany i wyposa偶ony. Zagospodarowane zostanie r贸wnie偶 otoczenie wok贸艂 obiekt贸w – powstan膮 trawniki, nowe ogrodzenie, place zabaw. W ramach pozyskanej dotacji zaplanowano r贸wnie偶 szkolenia. Rodziny zast臋pcze otrzymaj膮 profesjonalne wsparcie, w zakresie pomocy psychologa, poradnictwa prawnego oraz mediacji rodzinnej. Zagwarantowano r贸wnie偶 wyp艂at臋 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych na rzecz dzieci przebywaj膮cych w przysz艂ych plac贸wkach.


Warto艣膰 projektu: 6 999 999,91 z艂, dofinansowanie: 5 899 999,91 z艂


馃搷 Powiat Sok贸lski inwestowa艂 r贸wnie偶 w infrastruktur臋 drogow膮. W 2021 r. Zarz膮d Powiatu z艂o偶y艂 wnioski w ramach Programu Polski 艁ad na realizacj臋 projektu polegaj膮cego na przebudowie uk艂adu komunikacyjnego dr贸g w powiecie sok贸lskim na terenie gmin D膮browa Bia艂ostocka i Suchowola.


By艂y to:

– Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku D膮browa Bia艂ostocka 鈥 Stock 鈥 R贸偶anystok, Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.,

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty 鈥 Ma艂owista – Zwierzyniec Wielki -Zwierzyniec Ma艂y 鈥 Miedzianowo – D膮browa Bia艂ostocka.

Wykonawca: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk


Warto艣膰 inwestycji: 26 723 026,00 z艂

Dofinansowanie z Programu Polski 艁ad: 15 000 000,00 z艂

Dofinansowanie z Rz膮dowego Funduszu Rozwoju Dr贸g: 11 100 000,00

Wk艂ad w艂asny Powiatu Sok贸lskiego: 623 026,00 z艂.


W 2021 roku Powiat Sok贸lski przebudowa艂 r贸wnie偶 wiele odcink贸w dr贸g.


Ca艂kowita warto艣膰 rob贸t inwestycyjnych brutto zaplanowanych przedsi臋wzi臋膰 to 27 620 430,49 z艂, z czego w 2021 r. op艂acono 9 720 252,56 z艂. Wk艂ad w艂asny Powiatu Sok贸lskiego to 4 200 550,19 z艂, a gmin 7 560 508,43 z艂. 艢rodki pozyskane z bud偶etu pa艅stwa opiewaj膮 na kwot臋 16 039 064,87 z艂.


To jedynie nieliczne, z wielu inwestycji. Wszystkie zaprezentowane by艂y bardzo szczeg贸艂owo w prezentacji multimedialnej przedstawionej przez Piotra Re膰ko, Starost臋 Sok贸lskiego, w trakcie, wczorajszej, LVII sesji Rady Powiatu Sok贸lskiego.


Sylwia Matuk

Zosta艅 naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sok贸艂ce
ul. Marsz. J. Pi艂sudskiego 8,
16-100 Sok贸艂katel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urz臋d贸w

poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek: 7:30 鈥 15:30

Klient贸w zg艂aszaj膮cych si臋 w sprawach skarg i wniosk贸w do Starostwa Powiatowego w Sok贸艂ce z siedzib膮 przy ul. Pi艂sudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sok贸lski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedzia艂ki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 鈥 17.00*

Dyrektorzy Wydzia艂贸w Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urz臋du w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedzia艂ki w godz. 15.30 鈥 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzie艅 przypada na dzie艅 ustawowo wolny od pracy, klienci s膮 przyjmowani w nast臋pnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani s膮 w sprawach skarg i wniosk贸w po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedzia艂ki w godz. 15.30 鈥 17.00, po wcze艣niejszym telefonicznym um贸wieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top