XXIX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXIX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego odbyła się w trybie zdalnym. Uczestniczyło w niej 19 radnych. Obrady sesji można obejrzeć tutaj: https://sokolka-powiat.pl/…/xxix-sesja-rady-powiatu…/
Na początku Sesji wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie obrad o punkt 9a dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sokólskiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”. 18 radnych było za rozszerzeniem jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami od 25 września do 30 października 2020 r. przedstawił Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. W tym czasie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu.O pracach Zarządu informujemy Państwa na bieżąco po każdym posiedzeniu.
Sekretarz Powiatu Pani Katarzyna Nowak zreferowała punkt obrad: “Rozpatrzenie Projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego, od dnia 1 września 2020 r. “W związku z założeniem od 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II Stopnia w Sokółce, która została włączona do Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce zachodzi potrzeba zaktualizowania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Sokólski oraz publicznych szkół ponadpodstawowych i Szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Projekt sieci został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu” – Sekretarz Katarzyna Nowak. Plan sieci szkół został ustalony w sposób umożliwiający dzieciom i młodzieży mieszkającym lub przebywającym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, jeden radny nie głosował.
Sekretarz Katarzyna Nowak zreferowała również kolejny punkt: “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Sokółce.” “Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego w Sokółce zwrócił się z wnioskiem do Rady Powiatu Sokólskiego o nadanie statutu tej jednostce. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostce budżetowej jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego statut nadaje Rada Powiatu. Jest to organ pomocniczy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z tym podjęcie tej uchwały jest najbardziej zasadne.” Komisja Budżetu Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, tak samo Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rodziny i Polityki Senioralnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wynik głosowania był identyczny jak w poprzednim głosowaniu: 18 głosów za, jeden radny nie oddał głosu.
Kolejny preferowany przez Sekretarz Powiatu punkt brzmiał: “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego. Pani Sekretarz: “Powiat, w zgodzie z ustawą o samorządzie powiatowym, może zapewnić wspólną obsługę finansową i kadrową jednostkom organizacyjnym. Tą uchwałą zapewniamy wspólną obsługę finansową i kadrową naszym szkołom i placówkom. Pozwoli to na sprawne organizowanie tej obsługi, przyczyni się do zwiększenia przepływu informacji między jednostkami.Będzie to zasadne z punktu organizacyjnego i ekonomicznego. Wspólną obsługę planujemy wprowadzić od 1 stycznia 2021 r.” Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisje, odbyło się głosowanie. 18 głosów za, jeden radny nie głosował.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033 zreferowała Skarbnik Powiatu Pani Jolanta Piszczatowska: ”W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w zadaniu wieloletnim pn. “Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” Zmieniono wydatki kwalifikowane zadania, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków niekwalifikowanych. Zwiększono wydatki zadania ogółem o kwotę 200 736 tys. zł w związku z większym zakresem prac w budynku w budynku dawnej Bożnicy w Suchowoli, zaleconych przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie, w związku z podpisanym aneksem, wydłużono na rok 2021 termin realizacji przedsięwzięciem pn. “Królowa jest tylko jedna – matematyka” realizowanego przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej. W związku z przeprowadzeniem w dniu 14 października 2020 r. emisji obligacji na kwotę 7 000 000 zł dostosowano kwoty spłat wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Zamieściliśmy stosowne zmiany w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W załączniku wykazaliśmy również zaplanowane w roku 2020 wydatki bieżące w kwocie 362 338,22 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpośrednio związanego z przeciwdziałaniem COVID – 19. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.” Projekt uchwały został przyjęty 18 głosami za przy jednym radnym nie głosującym.
Kolejny preferowany przez Skarbnik Powiatu punkt obrad brzmiał: “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.” Tu obszerny opis zmian.
Głos w dyskusji dotyczącej w/w punktu obrad zabrał Starosta Piotr Rećko: “ W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Ministrowi Piontkowskiemu. W historii Powiatu to były nieliczne przypadki, kiedy dyrektorzy powiatowych szkół dostawali nagrody z rąk Ministra Edukacji Narodowej. W przeciągu ostatnich dwóch lat praktycznie wszyscy dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat, otrzymali nagrody MEN, co jest bardzo wymownym docenieniem ich ciężkiej pracy. Docenieniem na forum ogólnopolskim funkcjonowania naszych szkół powiatowych. Z całego serca dziękuję panu Ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu. Druga rzecz… chciałem podziękować bardzo serdecznie, bo bez konkursu, bez przetargu otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego 200 000 zł na realizację naszej inwestycji powiatowej – przebudowa drogi Śniczany – Racemo na terenie gminy Sidra. Z całego serca dziękuję zarówno Panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu jak i zarówno Pani Wiesławie Burnos oraz Pawłowi Wnukowskiemu.” Do podziękowań w imieniu całej Rady Powiatu Sokólskiego dołączył się Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski, który prowadził dzisiejsze obrady Sesji on-line. Wynik głosowania jak w poprzednich punktach – 18 głosów za, jeden radny nie oddał głosu.
Przed punktem 9a – Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sokólskiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny, nastąpiła przerwa na prace wszystkich Komisji, które obradowały również on-line. Po zakończeniu prac Komisji i pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez wszystkie Komisje głosowanie przebiegło identycznie jak poprzednie. 18 radnych głosowało za jeden radny nie zagłosował.
W punkcie wnioski, oświadczenia radnych i informacje Jerzy Omielan zgłosił potrzebę poznania stanu epidemiologicznego w Powiecie Sokólskim oraz poszczególnych gminach powiatu. Chciał też poznać plan w kierunku zapobiegania epidemii. Drugą sprawą, którą poruszył była ustawa „Piątka dla zwierząt”. Również do tej ustawy jako uderzającej w rolnictwo i związane z nim gałęzie gospodarki w Polsce i na terenie powiatu sokólskiego odniosła się Radna Agnieszka Szczygielska. W dyskusji zabrał głos Starosta Sokólski Piotr Rećko, który oświadczył, że nie chce absolutnie rozprzestrzeniać żadnego konfliktu. “Jesteśmy z rolnikami, byliśmy z rolnikami, jesteśmy powiatem ziemskim. Jako samorząd wspieraliśmy rolników na różnych płaszczyznach. Od budowy dróg po wspieranie kształcenia rolniczego poprzez wiele innych działań. W tej chwili, jak widać, ta ustawa została wrzucona do zamrażalki, nie jest procedowana. Przy tej skali protestów, które przelewają się przez nasz kraj, w połączeniu dodatkowo z epidemią koronawirusa, moim zdaniem dolewanie oliwy do ognia i wzniecanie jakichkolwiek niepokojów z naszej strony jest niepotrzebne. Mówiliśmy na ten temat na Komisjach… Nikt nie pozwoli na skrzywdzenie polskich rolników, absolutnie, nie ma takiej możliwości… Zachęcam młodych rolników, żeby nie dali się zwieść tym wszystkim strachom… W tej chwili w naszym kraju potrzebny jest spokój i ja apeluje o ten spokój.
Jeżeli chodzi o pendemię COVID – 19 my cały czas jesteśmy w permanentnym z naszą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną jak i również z Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Sztab Zarządzania Kryzysowego cały czas funkcjonuje… Ja nie jestem zwolennikiem rozprzestrzeniania informacji straszących społeczeństwo… Można apelować o dwie rzeczy: dystans społeczny, dużą rozwagę przy kontaktach społecznych i noszenie maseczek…” Cała wypowiedź Starosty Sokólskiego od -26 minuty https://sokolka-powiat.pl/…/xxix-sesja-rady-powiatu…/
Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top