Na LX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni zapoznali się z  informacją Zarządu Powiatu Sokólskiego o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za pierwsze półrocze 2022 r. Punkt zreferował Daniel Supronik, Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Powiatowy Dom Kultury w Sokółce została utworzona na mocy Uchwały nr XXXVII/233/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 marca 2021r. o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowy Dom Kultury w Sokółce. Przedmiotem działania PDK jest prowadzenie i organizowanie wielokierunkowej działalności kulturalnej.

Przychody

Przychody Powiatowego Domu Kultury w Sokółce to dotacja podmiotowa z budżetu organizatora którym jest Powiat Sokólski, przychody ze sprzedaży reklam w dwutygodniku INFO –Sokółka oraz aprowizacje zespołów artystycznych. Ich kwota za 1 półrocze 2022 r. opiewa na 733 840 zł.

W 2022r. Powiatowy Dom Kultury pozyskał środki na realizację Projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Niepodległość po polsku” w wysokości 200 000zł  oraz dotację celową z budżetu organizatora jako wkład własny do Projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury”wramach programu „Fundusz Patriotycznyedycja 2021 Niepodległość po polsku” w kwocie 22 300 zł.

PDK w Sokółce otrzymał również dotację celową z budżetuorganizatora nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 w kwocie 299 854 zł.

Koszty

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 45 970,50 zł co stanowi 48,83% planu finansowego na 2022r. Koszty pracodawcy, a więc pochodne od wynagrodzeń osobowych wyniosły 10 390,69 zł, co stanowi 45,43% planu.

Na koszty umów cywilnoprawnych zawieranych w miarę potrzeb PDK w Sokółce wydatkowano kwotę 5 014,20zł, czyli 48,26% planu finansowego. 42 520,76 zł tj. 83,01% planu finansowego na rok 2022 przeznaczono na usługi obce, takie jak druk dwutygodnika INFO-SOKÓŁKA (28 069,20 zł), odnowienie licencji Adobe Creat Live Cloud All Apps  na potrzeby działalności wydawniczej w kwocie 4 707,53 zł oraz usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Przeglądu Artystycznego Seniorów w kwocie 6 650,00 zł.

Realizacja kosztów inwestycyjnych projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury”wramach programu „Fundusz Patriotycznyedycja 2021 Niepodległość po polsku” oraz projektu „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 nastąpi w II półroczu 2022r.

Wydatki w I półroczu 2022 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny,        w wysokościach zgodnych z planem.

Uchwała została przyjęta przez radnych.

Sylwia Matuk

Fot. Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top