Absolutnie nie przerwiemy procesu inwestycji w szkoły

Z roku na rok coraz więcej uczniów wybiera szkoły prowadzone przez Powiat Sokólski. Wzrosła też liczba nauczycieli. Powiat wspiera proces edukacji między innymi poprzez pomoc socjalną, stypendia i ciągłe pozyskiwanie środków na projekty. Na sesji Piotr Rećko, Starosta Sokólski, powiedział o dalszych planach inwestycyjnych Powiatu w zakresie szkolnictwa.

– Absolutnie nie przerwiemy procesu inwestycji w szkoły. W tej chwili przygotowujemy się do przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz do budowy hali przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Teraz kończymy budowę boiska w Dąbrowie Białostockiej. Poza tym w każdej z naszych placówek musimy zmodernizować źródła ogrzewania. Naszym celem jest też remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Suchowoli. Nie zrezygnujemy z tego – na LXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego przedstawił plany inwestycyjne Powiatu Piotr Rećko, Starosta Sokólski.

Starosta podziękował kierownictwu i pracownikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Spraw Społecznych. Słowa wdzięczności skierował też do radnych za to, że nigdy nie mają wątpliwości, że należy przeznaczać środki na wkłady własne do projektów oświatowych.

Jednym z punktów LXV Sesji Rady Powiatu Sokólskiego było zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sokólskiego za rok szkolny 2021/22. Powiat ma się czym pochwalić.

– W roku szkolnym 2020/21 liczba uczniów wybierających szkoły prowadzone przez Powiat Sokólski wyniosła 378, w 2021/22 uczyło się w nich już 381 osób, natomiast w roku 2022/23 jest 464 uczniów. Na podstawie danych widać systematyczny wzrost liczby absolwentów szkół podstawowych, którzy wybierają nasze placówki. Zwiększenie naboru jest rezultatem wysiłków dyrekcji szkół i organu prowadzącego – poinformowała Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, wprowadzanie profili kształcenia w zakresie zawodów dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz ciągła poprawa bazy dydaktycznej to działania, które przekładają się na znaczny wzrost zainteresowania szkołami prowadzonymi przez Powiat.

Wzrosła też liczba nauczycieli. W roku szkolnym 2021/22 zatrudnionych było 228 nauczycieli, w tym 165 w pełnym wymiarze.

– Niezwykle ważne jest wspieranie procesu edukacji poprzez pomoc materialną. Pomoc o charakterze socjalnym ułatwia proces kształcenia młodzieży, która napotyka na bariery edukacyjne ze względu na trudną sytuację. Pomoc motywacyjna wspiera uzdolnioną młodzież w dążeniu do celu, wynagradzając uczniowski trud i zaangażowanie – kontynuowała Dyrektor Aniśkiewicz.Pomoc materialną w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 487 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczególną formą tego rodzaju wsparcia uzdolnionej młodzieży są Stypendia Starosty Sokólskiego przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowo-artystyczne. W roku szkolnym 2021/2022 przyznano ich aż 355. 183 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 172 sportowo- artystyczne.

Jak zauważyła Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, główne źródło finansowania zadań oświatowych stanowi subwencja, ale nie pokrywa ona w całości wydatków. Są one uzupełniane środkami własnymi Powiatu, a także zewnętrznymi źródłami finansowania. Do tych ostatnich należą dotacje z programów rządowych czy projektów unijnych.

Kamila Białomyzy

Fot. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top