Aktywny Samorząd – edycja 2021

Aktywny Samorząd – edycja 2021

Program „Aktywny Samorząd” – edycja 2021

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 161 638,00 zł

Całkowita wartość: 161 638,00 zł

Opis programu: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,( dofinansowanie lub refundacja ), w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – koszty uzyskania prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Zadanie 5 kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

Zadanie 4 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pokrycie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • Opłata za naukę ( czesne);
  • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ( nie podlega rozliczeniu);
  • Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Program „ Aktywny Samorząd” skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami – studiujących lub uczących się w szkołach policealnych, aktywnych zawodowo i jednocześnie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostających  w zatrudnieniu posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top