Kondycja naszych SP ZOZ

Katarzyna Nowak, Sekretarz Powiatu, na LX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego zreferowała punkt – Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r.

SP ZOZ w Sokółce

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Sokółce sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. wskazuje na złą i pogarszającą się sytuację finansową Zakładu. SP ZOZ w Sokółce I półrocze 2022 r. zakończył stratą: 3 540 613,29 zł i pogorszył ten wynik względem I półrocza 2021 r. (strata: 2 948 166,12 zł). Proces ten przebiega dynamicznie i wymaga natychmiastowej interwencji.

Uzyskany w I półroczu 2022 r. wzrost przychodów (wzrost rok do roku o 2,43%) Zakładu był niższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania (wzrost o 4,14%).Mimo, że wynik finansowy oddziałów szpitalnych jak i poradni specjalistycznych SP ZOZ w Sokółce w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. uległ poprawie, to nadal działalność medyczna Zakładu generuje stratę w wysokości: 4 909 946,16 zł.

W porównaniu do I półrocza 2021 r. nieznacznie spadła liczba osób leczonych na oddziałach szpitalnych z 3 368 do 3 276, natomiast liczba udzielonych porad w poradniach specjalistycznych wzrosła o 1 021.Z uwagi na fakt generowania strat przez większość rodzajów świadczonych usług oraz rosnąca wartość zobowiązań, w tym wymagalnych, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej Zakładu oraz szczegółowej weryfikacji kosztów jego funkcjonowania i podjęcia działań w kierunku ich racjonalizacji.

Szczególnej uwagi wymaga funkcjonowanie sześciu oddziałów szpitalnych. Zarówno oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego, na których % wykorzystania łóżek wynosi odpowiednio 24% i 13,3%, jak i oddziałów generujących największe straty: internistyczno-kardiologicznego, pediatrycznego, intensywnej terapii oraz rehabilitacji.

Plan inwestycyjny

SP ZOZ w Sokółce w ramach wykonania planu inwestycyjnego w I półroczu 2022 r. realizował cztery zadania:·

  • zakup sprzętu medycznego oraz pracy budowlane projekt „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” – wydatkowano kwotę: 676 795,63 zł;·
  • zakup sprzętu medycznego oraz pracy budowlane projekt „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce – etap II” – wydatkowano kwotę: 659 953,17 zł;·
  • wykonania projektu „Modernizacji Sali tomografii komputerowej w SP ZOZ w Sokółce” – wydatkowano kwotę: 75 809,61 zł,· zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wydatkowano kwotę: 284 563,60 zł.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. wskazuje na stabilną sytuację finansową Zakładu w tym okresie.

Uzyskany w I półroczu 2022 r. wzrost przychodów (wzrost o 7,51%) Zakładu był nieznacznie niższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania (wzrost o 10,20%). Mimo większego wzrostu kosztów Zakład na koniec I półrocza 2022 r. osiągnął zysk w wysokości: 142 943,45 zł.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zmniejszył wartość własnych zobowiązań w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. Jednocześnie wartość należności była wyższa od wartości zobowiązań o kwotę: 413 865,45 zł.

Z uwagi na fakt generowania straty przez podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, , poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji oraz POZ zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Szczególnej uwagi wymaga funkcjonowanie POZ, w której łączna liczba podopiecznych w trzech jednostkach (Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór) w porównaniu rok do roku spadła o 283 osoby.

Plan inwestycyjny

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w I półroczu 2022 r. w ramach realizacji planu inwestycyjnego zakupił sprzęt medyczny – pompę do podawania żywienia dojelitowego 1 szt., o wartości 2 160,00 zł.

SP ZPO w Krynkach

Działalność w I półroczu 2022 r. Zakład zakończył zyskiem w wysokości 136 028,25 zł (w analogicznym okresie 2021 r. uzyskał zysk w wysokości: 72 662,12 zł).

Dodatni wynik finansowy osiągnięto zarówno z tytułu działalności oddziału o profilu opieki psychiatrycznej (zysk: 123 739,35 zł), oddziału o profilu opieki długoterminowej (zysk: 8 8897,46 zł) oraz z tytułu innych przychodów (zysk: 3 391,44 zł).

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZPO w Krynkach sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. wskazuje na dobrą sytuację finansową Zakładu w tym okresie. Przychody Zakładu w porównaniu do I półrocza 2021 r. wzrosły o 3,91%. Równocześnie koszty jego funkcjonowania w porównaniu do I półrocza 2021 r. nieznacznie spadły o 0,76%. Zakład w ciągu I półrocza 2022 r. zwiększył wartość zobowiązań, jednak nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a suma należności i wyniku finansowego jest wyższa od zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r.

Opr. Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top