„Kraina Czterech Kultur”

Od 5 do 30 września 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Czterech Kultur” przeprowadziło 20 spotkań w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Odbyły się one w dziesięciu gminach powiatu sokólskiego.

Spotkania skierowane były do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedsiębiorców.

– Cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych pozwoli nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Naszym celem jest poznanie potrzeb powiatu i jego mieszkańców po to, by wiedzieć jak ma się kształtować strategia, co mamy w niej ująć i w którym kierunku ma się rozwijać Lokalna Grupa Działania – mówił na pierwszym spotkaniu Piotr Rećko, Prezes Zarządu LGD „Kraina Czterech Kultur”.

Informacje dotyczące spotkań w poszczególnych gminach podawane były systematycznie do publicznej wiadomości w formie plakatów rozwieszanych w Urzędach Gmin, w Starostwie Powiatowym w Sokółce a także za pośrednictwem mediów społecznościowych tych jednostek oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Kraina Czterech Kultur”. Rozwieszanie plakatów miało służyć przede wszystkim mieszkańcom, którzy nie korzystają z dóbr Internetu. Przy okazji załatwiania spraw urzędniczych mogli dowiedzieć się o planowanych spotkaniach.

Piotr Rećko zaznaczył, że LGD został założony, żeby w pewnym sensie zintegrować cały Powiat Sokólski, by nie był rozczłonkowany na kilka LGD, tak jak wygląda to teraz (na terenie powiatu działają dwie grupy). Chodzi o to, by działania gmin, zlokalizowanych na terenie LGD-u i powiatu były spójne, kompatybilne i integrowały społeczność lokalną.

– Lokalna Grupa Działania „Kraina Czterech Kultur” stworzona została po to, żeby uwzględnić czynniki gospodarcze, społeczne i publiczne tych grup, do których chcemy dotrzeć. Żadna gmina z naszego powiatu nie zostanie wykluczona. Nowe regulacje, na których oparte są Lokalne Grupy Działania, pozwalają Powiatowi wypowiedzieć się za tą gminę, która nie będzie chciała być członkiem, albo nie będzie chciała przystąpić do podpisanej umowy na współpracę. Do każdej gminy kierujemy nasze zaproszenie, żeby włodarze wszystkich jednostek samorządów terytorialnych wzięli czynny udział w tworzeniu LSR – podkreślił Prezes LGD.

Przeprowadzane badania ankietowe odbywały się w ramach prac nad Lokalną Strategią Działania LGD „Kraina Czterech Kultur”, której celem ma być w przyszłości finansowanie pewnych działań na obszarze objętym LSR. Ankieta dotyczyła opinii na temat problemów, potrzeb i uwarunkowań występujących na obszarze powiatu. Lokalna Strategia Działania, przy pracach nad którą ankieta będzie wykorzystana, będzie dokumentem od podstaw przygotowywanym z mieszkańcami i dla mieszkańców powiatu sokólskiego. Wypełnienie ankiety w formie papierowej było możliwe na spotkaniach konsultacyjnych odbywających się w poszczególnych gminach bądź w formie elektronicznej udostępnionej na stronie Stowarzyszenia LGD „Kraina Czterech Kultur” oraz stronach internetowych samorządów objętych LSR.

Pierwsze spotkania we wszystkich 10 gminach oparte były na programie mającym na celu przedstawienie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Czterech Kultur” oraz poinformowaniu o założeniach RPOW na perspektywę finansową 2021 – 2027. Podczas spotkań uczestnicy zostali zaangażowani w warsztaty mające na celu wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, a także celów do realizacji LSR. Na podstawie uzyskanych informacji dokonana została wstępna analiza SWOT oraz analiza ankiet. Tym samym zostały wypracowane wstępne wyniki diagnozy obszaru, celów i przedsięwzięć LSR. Powyższe wstępne wyniki badań stały się elementami programu kolejnej tury spotkań odbywającej się w dniach 19 – 30 września 2022 r. Program tych spotkań zawierał również element warsztatowy mający na celu opracowanie rozwiązań potencjalnych problemów. W ramach drugiej tury spotkań uczestnicy, którzy nie brali udziału w pierwszej turze spotkań zostali poproszeni o wypełnienie ankiet w formie papierowej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Czterech Kultur” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Sylwia Matuk

fot. Powiat Sokólski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top