LXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

30 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się LXII Sesja Rady powiatu Sokólskiego, częściowo w trybie zdalnym.

Łukasz Moździerski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego, otworzył obrady sesji i przedstawił porządek, który  został rozszerzony o punkt 12a: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sokółce.

Radni przyjęli protokoły Nr 12/2022 z LX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 19 sierpnia 2022 r. i Nr 13/2022 z LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 15 września 2022 r.

Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski, przedstawił Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.

Piotr Rećko, Starosta Sokólski, przedstawił Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał za I półrocze 2022 r.

Alicja Rysiejko, dyrektor PCPR w Sokółce, mówiła o strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Sokólskim na lata 2021-2027.

– Mamy teraz nowe wytyczne. Do „Strategii” dodajemy punkt: „Prognoza zmian w zakresie objętym strategią”. Ujęliśmy problemy społeczne, które podlegają prognozie. Prognozujemy, że zmniejszy się bezrobocie i ubóstwo. Diagnozujemy zwiększenie dostępności do poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i wdrożenie programów pomocy dziecku i rodzinie. Prognozujemy wzrost liczby zrealizowanych programów profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez realizację programów osłonowych.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sokólskim na lata 2021-2027”.

Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, przypomniała, że 9 września Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego. Wpłynął jeden wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kundzinie. Zarząd pozytywnie rozpatrzył ten wniosek. Dyrektor Aniśkiewicz dodała, że Zarząd proponuje przyznać Parafii  dotację w wysokości 70 tys. zł., gdyż wsparcie prac konserwatorskich świątyń jest ze wszech miar uzasadnione i konieczne. Dokonując oceny wniosku, Zarząd uwzględnił wartość historyczną i artystyczną zabytku oraz jego stan zachowania wymagający niezwłocznego postępowania prac konserwatorskich.

Radny Jarosław Hołownia zapytał, czy przeznaczona kwota nie może być większa. Piotr Rećko, Starosta Sokólski, odpowiedział, że kwota jest adekwatna do potrzeb Parafii i możliwości Powiatu Sokólskiego.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego został rozpatrzony pozytywnie.

Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, zabrała głos w kwestii projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2021. Powiedziała, że SPZOZ w Sokółce uzyskał ujemny wynik finansowy (13/70 punktów), a wskaźniki brane pod uwagę są na bardzo niskim poziomie. To taki sam wynik, jak w roku ubiegłym. Sytuacja finansowa SPZOZ w Sokółce jest bardzo trudna.

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2021 został przyjęty.

Leszek Stankiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru, przypomniał, że Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy dotyczącej bezpłatnego użytkowania nieruchomości znajdującej się w Krynkach, a stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego. Dodał, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, i przywołał odpowiednie paragrafy.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego.

Referując następny punkt obrad, „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033”, Małgorzata Dechnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego, powiedziała, że planowany deficyt zwiększył się do kwoty ponad 26 mln zł. Różnicę planuje się pokryć wolnymi środkami. Pozostałe wolne środki w kwocie ponad 4 mln zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji. Zmianie uległy planowane dochody i wydatki roku 2022 ujęte w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033 został rozpatrzony pozytywnie.

Małgorzata Dechnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego, zreferowała również punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022”. Jarosław Sylwester Hołownia poruszył sprawę stadniny w Geniuszach. Leszek Stankiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru, odpowiedział, że nieruchomość to własność Powiatu Sokólskiego. Nieruchomość ta została oddana w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce zgodnie ze statutem. Piotr Rećko, Starosta Sokólski, dodał, że Powiat Sokólski ma środki na to, by zapewnić placówkom podległym ogrzewanie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022 został rozpatrzony pozytywnie.

Katarzyna Nowak, Sekretarz Powiatu Sokólskiego, powiedziała, że Rada Powiatu, tworząc samorządowy zakład budżetowy, jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, winna jest określić sposób i terminy wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu powiatu, w związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sokółce – został rozparzony pozytywnie.

LXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego zakończyła się miłym akcentem. Radny Jarosław Sulik przyznał, że Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli zajął III miejsce w kampanii „Lodołamacze” w kategorii „Rehabilitacja zawodowa i społeczna”. Kampania „Lodołamacze” ma na uwadze zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Piotr Rećko, Starosta Sokólski, przyznał, że taka nagroda jest olbrzymią zachętą do tworzenia ZAZ-ów oraz docenieniem ciężkiej pracy i ryzyka.

Kamila Białomyzy

fot. Mateusz Zajczyk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry