LXVIII, nadzwyczajna, Sesja Rady Powiatu Sokólskiego dotyczyła głównie zmian w WPF Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2033 oraz zmian w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2033 zreferowała Małgorzata Dechnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego W Starostwie Powiatowym w Sokółce. 

– Planowany deficyt roku 2023 nie zmienił się i wynosi 16 009 107,43 zł. 

Planuje się go pokryć wolnymi środkami.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano rezygnacji z realizacji zadań pn. “Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1314B i 1313B na odcinku DK8 – Szaciłówka – Ostra Góra na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim” oraz “Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa – Krynki na terenie Gminy Krynki w powiecie Sokólskim, wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej” – przedstawiała Małgorzata Dechnik.

Uchwała została przyjęta.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 również zreferowała pani Dechnik.  

– W uchwale budżetowej dokonano zmian w dziale dochodów i wydatków, nie zmieniaja.c kwoty deficytu.

O kwotę 5 000 000, 00 zł zwiększono plan dochodów, w związku z wpływem odstępnego wynikającego z odstąpienia od realizacji podpisanego wcześniej porozumienia na usunięcie szkód, na drogach powiatowych. 

Zwiększenia o kwotę 1 900 000,00 zł dokonano w celu zakupu 9 pojazdów do organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim. 

Zmniejszenia o kwotę 7 927 000,00 zł dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych:

– “Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa – Krynki na terenie Gminy Krynki w powiecie Sokólskim, wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”.

– “Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1314B i 1313B na odcinku DK8 – Szaciłówka – Ostra Góra na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim”.

Zabezpieczono środki finansowe na pełnienie funkcji inwestora zastępczego do zadań:

– “Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budowa mostu na na rzece Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim”.

– “Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”.

Zwiększono środki o kwotę 500 000.00 zł na bieżące utrzymanie dróg. 

15 000.00 zł przeznacza się na przekazanie wpłaty dla Związków Powiatowo-Gminnych: “Dębina”, “Nad Biebrzą” i “Dolina Rzeki Sidra” na wniesienie wkładów do spółek powołanych w celu realizacji zadań Związków w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 

Dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł, zabezpieczając środki na realizację zadań oświatowych. O taką samą kwotę zwiększono środki zabezpieczające na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie Ustawy o sporcie – wyartykułowała Małgorzata Dechnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Radni większością głosów przyjęli uchwałę 

Patrycja A. Zalewska

Fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top