NABÓR NA TRENERA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) nie podlega jej przepisom.

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

Adres do korespondencji: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,

tel: 85 711 08 23, fax.: 85 711 08 61, e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfikacja głównych wymagań:

a) Przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w grupie 5 -15 osób. Zajęcia powinny być przeprowadzone zgodnie z:

– Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249.)

– Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 nr 50,poz. 259).

– Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ustanowionym uchwałą nr 16  Rady Ministrów  z dnia 1 lutego 2021 r.  (Minister Polski z dnia 5 marca 2021 r., poz.235).

– zasadami otrzymania i wykorzystania dotacji z budżetu państwa ,,Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, opracowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

b) termin realizacji zamówienia: październik 2021 r. – grudzień 2021 r.

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Ofertę może złożyć osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 4. posiada zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 5. posiada 3-letni udokumentowany staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1,
 2. oświadczenie – załącznik nr 2,
 3. zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3,
 4. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ukończone szkolenia (dyplom lub świadectwo ukończenia  uczelni),  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem,
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
 6. projekt programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zawierający: formy i metody pracy, czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje grupowe i indywidualne, harmonogram zajęć, częstotliwość spotkań, bloki tematyczne ze wskazaniem liczby godzin, rodzaj prowadzonej dokumentacji, sposób monitorowania i ewaluacji w trakcie prowadzenia zajęć.

V.Inne istotne warunki zamówienia:

1 h oznacza jedną godzinę zegarową. Zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Sokółka  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VI.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest  Pani Julita Malczyk – pracownik PCPR, tel. 85 711 08 23.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00

VI . Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pokój nr 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta cenowa na przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do PCPR w Sokółce.

Termin składania oferty upływa w dniu 27 październik 2021 r. o godzinie 11:00.

VIII. Kryterium wyboru oferty:    cena (brutto) za jedną godzinę zegarową.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Dodatkowe informacje

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  o wyborze Wykonawcy ale nie później, niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania w przypadku, kiedy liczba uczestników przystępujących do programu będzie mniejsza niż 5 osób.

 

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Przewiń do góry