Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, Wicestarostę Jerzego Białomyzego oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Iwonę Iwańczuk zawarł umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Marka Olbrysia i Członka Zarządu Marka Malinowskiego.
Umowa dotyczy dofinansowania Projektu pt.: „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8/6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
„Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Obecnie otwiera się wiele nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Będziemy mogli wykorzystywać narzędzia do diagnozy o których do tej pory tylko marzyliśmy. Jest to uzupełnienie luki w diagnostyce np. autyzmu, inteligencji emocjonalnej oraz możliwości poznawczych dzieci i młodzieży. Każde dziecko zgłaszające się do poradni powinno mieć zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego potrzebami rozpoznanymi przez specjalistę. Wdrożenie nowych narzędzi przyczyni się też do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również integracji dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.” –mówiła dyrektor Iwona Iwańczuk – „Wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Staroście Powiatu Sokólskiego Piotrowi Rećko, Wicestaroście Jerzemu Białomyzemu  oraz Pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce za troskę o zapewnienie dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej „jak najbliżej”ucznia, tj. w środowisku jego nauczania i wychowania”
Modernizacja Poradni obejmuje prace budowlane ( przygotowawcze i rozbiórkowe, prace tynkarsko-malarskie, wyłożenie posadzki, roboty elektryczne), wyposażenie pracowni w niezbędne meble oraz zakup urządzeń i programów diagnostycznych.
PB
Wydział Promocji

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top