Od 1 stycznia 2024 r. w zakresie rejestracji pojazdów wchodzą ważne zmiany !!!

Właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

✅nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

✅dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

✅sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy właścicielem jest przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami, termin wynosi 90 dni.

Ważne ❗️❗️❗️

Obowiązek rejestracji w wyznaczonym terminie dotyczy również pojazdów nabytych w drodze spadku. Termin 30 dni liczony jest tym razem od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Pomimo obowiązku rejestracji, nie znika obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Właściciel powinien dokonać zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty:

✅zbycia pojazdu,

✅zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Od 1️⃣ stycznia 2024r. zgłoszenia zbycia pojazdu właściciel dokonuje zgodnie z miejscem swojego zamieszkania (siedzibą) lub czasowego zamieszkania (niezgodnie z miejscem rejestracji pojazdu).

‼️ Kary administracyjne:

Właściciel, który nie dokona rejestracji pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w ustawowo określonej wysokości 500 zł. W przypadku, gdy termin przekroczy 180 dni, kara zostaje podwyższona do kwoty 1000 zł.

‼️ Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami za przekroczenie 90 dniowego terminu podlega karze w wysokości 1000 zł, natomiast po upływie 180 dni kara wynosić będzie 2000 zł.

‼️ Za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie właściciel ponosi karę w wysokości 250 zł

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top