Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego (05.10.2020) zarząd podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa:

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-202 (PO WER);

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-202 (PO WER).

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokółce do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji Szkolnej.

Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski:

Dyrektora ZS w Dąbrowie BŁ. O przyznanie dodatkowych godzin lekcyjnych dla ucznia klasy III LO.

Rozpatrzenie pozytywne wniosku Dyrektora ZSZ w Sokółce o przydzielenie dodatkowych godzin lekcyjnych czterem uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dyrektora SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć korekcji wad wymowy w ilości 20 godz. W terminie od 01.10.2020r. do 22.12.2020r. w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.

Podczas posiedzenia zaopiniowano osoby do nagród Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i dokonano podziału stypendiów Starosty Sokólskiego na I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Zarząd dokonał rozliczenia:

Projektu grantowego zdalna SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dotacji celowej przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących  przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.

Podczas posiedzenia rozpatrzono pozytywnie wnioski:

Komendy Policji w Sokółce o rozważenie możliwości zakupu dwóch kompletów strojów na motocykl;

Klubu Sportowego „Sokół 1946 Sokółka” o wyrażenie zgody na zmianę przewidywanych kosztów realizacji zadania pod nazwą „Osiągnąć sukces w duchu sportowej rywalizacji IV”;

Zarządu Klubu Sportowego Sokół 1946 Sokółka o udzielenie pomocy finansowej na działalność Klubu;

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sokółce o ufundowanie pucharów, statuetek, medali i dyplomów uczestnikom Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce możnej z kategorii Igrzysk Dzieci.

Zarząd podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 oraz

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zarząd zawarł umowy z:

Gminą Korycin o dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319 B w miejscowości Milewszczyzna Etap I;

Gminą Korycin o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika na ulicy Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych”;

Gminą Sokółka o dofinansowanie zadania pn.: „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

Podczas posiedzenia Zarząd Zatwierdził SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu 23-osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu pn. „Programu wyrównania różnic między regionami III” w ramach obszaru D programu „Sprawni i samodzielni…, bo mobilni II”, współfinansowanego ze środków PEFRON.

Zarząd zatwierdził również:

SIZW w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż do Starostwa Powiatowego w Sokółce elementów wyposażenia i zabudowy ścian, sufitów i łupów, karniszy z napędem elektrycznym wraz z dostawą i montażem aneksu kuchennego z wyposażeniem w sprzęt AGD;

SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej sceny (estrady) mobilnej oraz podestów scenicznych i adapterów.

PB

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top