Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 20 października 2020r., Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033,
  2. zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,
  3. nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Sokółce,
  4. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sokólskiego,
  5. wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął następujące uchwały:

  • w sprawie konsultacji projektu ” Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″,
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSR im. Mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. ” Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżka edukacyjna uczniów ZSR w Sokółce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój ( PO WER)
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSR im. Mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce do złożenia wniosku o akredytację w Programie Erasmus na lata 2021-2027 w ramach konkursu pt. ” Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej’

Podczas posiedzenia, Zarząd przyjął informację z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Sidra na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP w Jacowlanach oraz z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP w Reszkowcach.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek SOSW w Sokółce o współorganizację i dofinansowanie organizacji wystawy fotograficznej ” Oto my „. Dokonał również rozliczenia dotacji otrzymanej od Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany- Racewo”.

Zarząd dokonał wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż systemu nagłośnieniowego na potrzeby Starostwa oraz zatwierdził SIWZ w trybie przetargu nieograniczonym dostawę fabrycznie nowej sceny ( estrady) mobilnej oraz podestów scenicznych i adapterów.

Zarząd podjął decyzję o negocjacjach z wolnej ręki z Leszkiem Kocisz prowadzącym działalność pod firmą LT Komputery Leszek Kocisz z Sokółki, na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie ” Platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ” Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, na drugą część zamówienia dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top