Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 13 listopada 2020r. Zarząd przyjął wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

Podczas posiedzenia, Zarząd pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski:

– wniosek w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego;

– wniosek Dyrektora ZSR w Sokółce o wyrażenie zgody na umorzenie lub zmniejszenie kwoty czynszu właścicielce sklepiku szkolnego;

– wniosek PUP w Sokółce o udostępnienie pomieszczeń w budynku przy ul. Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz przejęcie wszystkich zawartych umów dot. eksploatacji ww. budynku;

– wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce o wyrażenie zgody na:

1) dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli ze środków ze środków przyznanych szkole na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) wprowadzenie do planu naboru w Technikum Nr 2 na rok szkolny 2021/2022 nowego zawodu- Technik przemysłu mody.

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033,

2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,

3) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

4) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Sokólskiego,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2020,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

8) zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ w Sokółce.

Podczas posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej,

– w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego,

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020,

– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033,

– w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2021,

– w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Szomko- Dyrektora SOSW w Sokółce do realizacji projektu „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPO WP na lata 2014-2020,

– w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pt.: „ Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” o nr naboru RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20 ogłoszonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, z zakresu Typu projektu nr 2 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania planów finansowych za III kwartały 2020r. SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach oraz zawarł umowę z Gminą Suchowola w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu za zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla II III klasy LO.

Zarząd zawarł umowę z Gminą Krynki o dofinansowanie zadania pn. „ Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz jego zamiejscowych stanowisk pracy w Dąbrowie Białostockiej wraz z dostawą i montażem ekranu projekcyjnego, rzutnika i karniszy z napędem w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zarząd przyjął informację o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce fabrycznie nowych dwóch laptopów ze stacjami dokującymi 1 dwóch skanerów formatu A3 na wyposażenie dwóch stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Zarząd zatwierdził wyniki negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu „ Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce i Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top