Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 16 lutego 2021r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 16 lutego 2021 r.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 16 lutego 2021 r. podjęto uchwały w sprawach:

 1. Wyrażenia zgody na usuniecie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego.
 2. Wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 572/13 oraz budynku magazynowego znajdującego się na ww. działce, położonej przy ul. Kunawina 70 Dąbrowie Białostockiej
 3. Wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
 4. Powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych form wsparcia w ramach projektu „ Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy „ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zarząd omówił i dokonał wyborów projektów do dofinansowania w ramach „ Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Zarząd przygotował również projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie:

 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2021-2033
 2. Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021
 3. Zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął informację z publicznej sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej i Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz informację z publicznej sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

Następnie podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu przez SP ZOZ w Sokółce.

W kolejnych punkcie Zarząd zatwierdził:

 1. Plan naboru do szkół na rok szkolny 2021/2022
 2. Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla:

-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Konar-Kora-Korycin”  na realizację zadania publicznego pn. „Konar-Kora-Korycin-aktywacja sportowa Gminy Korycin”,

– Klubu Jeździeckiego BIK z siedzibą w Geniuszach na realizację zadania publicznego „Moją pasją konie-rekreacja i sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży na Ziemi Sokólskiej -edycja 2020”.

Podczas posiedzenia Zarząd  podpisał umowę z Gminą Lipsk ma dofinansowanie zakupu defibrylatora dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd zawarł również umowy z Gminą Suchowola o dofinansowanie zadania:  „Opracowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na   terenie Powiatu Sokólskiego”.

Ponadto Zarząd podjął uchwały:

 1. W sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021 r.
 2. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa:

-Dyrektorowi Zespołu Szkół w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Znam rozumiem akceptuję” w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

-Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w ​Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Ja? Ty” My! – Bo razem łatwiej” w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

-Dyrektorowi   Zespołu   Szkół   Zawodowych im Elizy Orzeszkowej w  Sokółce do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Łączy nas piosenka” w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

– Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce do złożenia  wniosku i  realizacji  projektu pt.  „Smaki  polskiej  i  ukraińskiej   kuchni”  w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

-Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Smaki, które łączą”” w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

-Dyrektorowi Zespołu Szkół w Suchowoli do złożenia wniosku i realizacji projektu pt. „Co nas  łączy – kiedyś  i  dziś. Spotkania  młodzieży polsko-ukraińskiej” w  ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

oprac. AS

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top