Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego odbyło się 21 września 2022 roku, częściowo w trybie zdalnym.

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022-2033,

2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022,

3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego,

4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Sokółce za rok 2021,

5) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sokólskim na lata 2021-2027”,

6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z SP ZPO w Krynkach umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” w roku szkolnym 2022/2023.

Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej na cele publiczne.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS w Sokółce do złożenia wniosku o akredytację Erasmus +.

Zarząd zawarł umowę z Dyrektorem SOSW w Sokółce w sprawie świadczenia zajęć logopedycznych na rzecz dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek UKS „Boxing Sokółka” o dofinansowanie wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Polski i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Straż Ochrony Ziemi Sokólskiej o obniżenie opłaty za wynajem hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach o dofinansowanie Dnia Jedności Rolniczej w Świętej Wodzie.

opr. Kamila Białomyzy

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top