Projekt „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” w ZS w Suchowoli

W ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w Powiecie Sokólskim, w naszej szkole, w okresie od kwietnia do czerwca 2021, odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów:

  • Język angielski, dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania, po 30 godzin zajęć.

Na zajęciach grupy pierwszej uczniowie przygotowywali się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Utrwalali  i poszerzali wiedzę gramatyczną i znajomość słownictwa oraz rozwijali  umiejętności językowe w kontekście zadań egzaminacyjnych – zwłaszcza tych, które sprawiały im największy problem. Korzystali z repetytoriów otrzymanych w ramach projektu, arkuszy egzaminacyjnych z egzaminów próbnych i z matur z poprzednich lat oraz z materiałów autentycznych w postaci filmów, nagrań i tekstów kultury. Stosowano metody aktywizujące uczniów, np. praca w parach, grupach, prezentacja. Uczniowie ćwiczyli znajomość środków językowych umożliwiającą formułowanie wypowiedzi poprawnej pod względem fonetycznym, leksykalnym i ortograficznym, rutynowe zachowania w kontekście sytuacyjnym, zasady konstruowania różnych form pisemnych wymaganych na egzaminie oraz umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

W trakcie zajęć grupy drugiej (10 uczniów z klasy II i III), uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe i komunikacyjne. Uczestnicy projektu ćwiczyli pisanie cv, listu motywacyjnego i uzupełnianie formularzy np. w przypadku ubiegania się o pracę czy wydania dokumentu np. ID (dokument identyfikacyjny).

Rozwijając kompetencje językowe, uczniowie rozwijali jednocześnie kompetencje informatyczne, które są niezbędne w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Oprócz słownictwa i zwrotów z zakresu technologii i informatyki, młodzież ćwiczyła pisanie formalnych maili z zapytaniem o ofertę pracy znaleziona w ogłoszeniu w Internecie, e-mail z problemem jaki powstał po zakupie drukarki/telefonu/tabletu.

Uczniowie  korzystali z programu interaktywnego „Oxford Word Skills”, dzięki któremu mieli możliwość rozwijania umiejętności słuchowych, leksykalnych i komunikacyjnych oraz materiałów otrzymanych w ramach projektu

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat:  „Jak zbudować swój biznes”. Spotkanie z młodzieżą prowadził pan Damiana Zozula, który od ponad 20 lat zajmuje się strategiami biznesowymi, marketingiem oraz wykorzystywaniem technologii AI i ML w marketingu. W czasie zajęć, uczniowie poznali podstawowe zasady tworzenia biznesu i prawa marketingu. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej, uczniowie pracując w grupach, mieli okazję spróbować swoich sił w praktyce i wymyślić własny biznes. Jednym zaproponowanych biznesów była produkcja mebli z plastikowych butelek.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych  – zajęcia ICT – warsztaty

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach 7 osobowych, po 20 godzin zajęć dla każdej grupy.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz ochrony danych i prywatności m.in. poprzez rozegranie gry edukacyjnej „Trzęsienie danych” wydanej przez Fundację Panoptykon. Poznali narzędzie internetowe do tworzenia projektów graficznych – Canva. Wykorzystali nabyte umiejętności do stworzenia ikonografik i ulotek przestrzegających przed zagrożeniami płynącymi z Internetu a korzystając z Microsoft PowerPoint stworzyli wspólnie w grupach prezentację w formie wideo na temat sposobów zabezpieczania swoich danych w sieci.

Opracowali cyfrową wersję podania, wykorzystując formatowanie tekstu oraz użycie tabulatorów w Microsoft Word. Przygotowali również w grupach broszurę i gazetkę będącą reklamą Technikum w Suchowoli, korzystając z wcześniej przygotowanych materiałów i zdjęć.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze:

Matematyka –  20 godzin

W ramach zajęć wyrównawczych z matematyki uczestniczyło 6 osób z klasy II T B. Uczniowie mieli możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach. W mniejszym gronie łatwiej można wspólnie zauważyć braki, szczególnie po nauczaniu zdalnym. W ramach zajęć można też było poprawić swoją ocenę końcoworoczną.

Geografia

Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji uczniów i umożliwienie im osiągnięcia lepszych wyników na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu rozszerzonego. Udział w projekcie wzięły 4 osoby w wymiarze 10 godzin. Spotkania poświęcone były zagadnieniom geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz zajęciom praktycznym. Młodzież miała okazję pracować na modelach oraz makietach. Czas spędzony na spotkaniach uczniowie wykorzystali na zgłębienie trudniejszych tematów w miłej i przyjemnej atmosferze.

Pracownia sprzedaży – 20 godzin zajęć

Uczestnicy w trakcie zajęć ustalali ceny sprzedaży (netto i brutto) dla poszczególnych towarów z uwzględnieniem marży i podatku VAT, metkowali towary ustalonymi cenami, wykładali towary na półki regały, sporządzali wywieszki cenowe i umieszczali je przy odpowiednich towarach, wprowadzali towary i ustalone ceny do kasy fiskalnej, dokonywali sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniami klientów i inkasowali należności za zakupy oraz ustalali kwotę reszty, wystawiali dokumenty (kartoteka magazynowa, Pz, Wz, paragon, faktura, polecenie przelewu) oraz rozwiązywali testy.

Mechanizacja rolnictwa

Uczestniczyło w nich 6 uczniów klasy III. Tematyka zajęć (20 godzin) obejmowała zagadnienia, których potrzeba realizacji wynikła z analizy wstępnego testu diagnozującego i priorytetów młodzieży. Powtórzono materiał zrealizowany z przedmiotów technika w rolnictwie i pracownia mechanizacji oraz wykonano zadania praktyczne polegające na umiejętności posługiwania się wagą elektroniczną i przygotowaniu opryskiwacza ciągnikowego do pracy, w tym wykonanie kalibracji opryskiwacza.

Symulacyjna firma handlowa

Zajęcia/ćwiczenia obejmujące 20 godzin, miały za zadanie podniesienie kompetencji uczniów w zakresie obsługi systemu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT oraz wiedzy na temat gospodarki magazynowej.

ZS w Suchowoli

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top