Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim

Nazwa zadania:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 13 468 145,46 zł

Dofinansowanie z RFRD – 3 540 000 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim

Stan istniejący:

Przedmiotowa droga nr 1286B posiada nawierzchnię żwirową. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów i przepustów. Nawierzchnia żwirowa jest w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne wyboje,  zadolenia i ubytki). Na przebudowywanych odcinkach brak jest właściwego odwodnienia z uwagi na zawyżone pobocza oraz zamulone i porośnięte roślinnością rowy. Obecnie przedmiotowa droga nie posiada chodników.

Istniejący przepust jest obiektem żelbetowym trzyotworowym rurowym o średnicy 1,5m. Długość całkowita przepustu – 9,0m. Mała nośność przepustu ogranicza możliwość korzystania z niego pojazdów o większym tonażu.

Zakres rzeczowy zadania:

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew; karczowanie pni i krzaków; roboty rozbiórkowe;
2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów;
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów z rur żelbetowych i z tworzyw sztucznych pod drogą, wykonanie ścianek czołowych przepustów i studzienek ściekowych;
4) Podbudowy, w tym: koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową, wyrównanie podbudowy kruszywem;
5) Nawierzchnie, w tym: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego;
6) Roboty wykończeniowe, w tym: umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem grubości 16÷20cm z kamienia polnego;
7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome cienkowarstwowe i pionowe, pionowe aktywne, balustrada segmentowa;
8) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, chodnik z brukowej kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej;
9) Zieleń drogowa, w tym: sadzenie drzew.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest również:
1) wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla budowy mostu na rzece Nietupa w ciągu drogi powiatowej 1286B
2) budowa mostu na rzece Nietupa w ciągu drogi powiatowej 1286B.

Celem budowy nowego obiektu jest zapewnienie odpowiedniej nośności, odpowiadającej klasie drogi oraz poprawa bezpieczeństwa, przez zapewnienie separacji ruchu drogowego od pieszego. Na zmodernizowanych odcinkach drogi poprawią się zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom.

Realizacja całego zadania ma wpłynąć przede wszystkim na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Ostrów Południowy, Ostrów Nowy, Górany, Leszczany, Nietupa, Szaciły i Kruszyniany i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top