Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Nazwa zadania:

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 8 883 745,75 zł

Dofinansowanie z RFRD – 3 785 902,22 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Stan istniejący:

W km 0+000 do 0+500 występuje nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie o szerokości jezdni 6,00 m. Należy jedynie na tym odcinku miejscowo uzupełnić pobocza gruntowe, rowy odwadniające i dokonać konserwacji rowów odwadniających (oczyścić). Natomiast od km 0+500 do 6+940 występuje istniejąca nawierzchnia żwirowo – gruntowa o szerokości 7,0 – 8,0 m przewidziana do przebudowy. Nawierzchnia bitumiczna  na tym odcinku drogi jest w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne wyboje, wyłuszczenia,  zadolenia i ubytki). Okresowo w czasie jesiennych i wiosennych roztopów transport tartaczny na drodze jest zawieszony ze względu na brak odpowiedniej nośności podłoża. Droga przebiega w większości w nasypie. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w różnym stanie technicznym, są niedrożne i załamane oraz nie
mają odprowadzenia wody. Istniejące rowy są zarośnięte roślinnością, wysoką trawą, krzakami i drzewami, a w zasadzie praktycznie na całym odcinku uległy
zaniknięciu.

Zakres rzeczowy zadania:

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew; karczowanie pni i krzaków; roboty rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, usunięcie kamieni, bloków skalnych
2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów z tworzyw sztucznych pod drogą, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem
4) Podbudowy, w tym: oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie istniejącej jezdni kruszywem łamanym
5) Nawierzchnie, w tym: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
6) Roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów,
7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe, pionowe aktywne, bariery ochronne stalowe
8) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, chodnik z brukowej kostki betonowej,
9) Zieleń drogowa, w tym: sadzenie drzew
10) Inne roboty, w tym: zjazdy gospodarcze z nawierzchnią żwirową.

Realizacja zadania ma wpłynąć przede wszystkim na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Krynki, Górany i innych okolicznych miejscowości oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top