Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 18 389 356,97 zł

Dofinansowanie z RFRD – 10 821 391,24 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok

Stan istniejący:

Nawierzchnia bitumiczna  jest w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne wyboje, wyłuszczenia,  zadolenia i ubytki). Na przebudowywanych odcinkach brak jest właściwego odwodnienia z uwagi na zawyżone pobocza oraz zamulone i porośnięte roślinnością rowy. Obecnie przedmiotowa droga nie posiada chodników.

Zakres rzeczowy zadania:

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu, roboty rozbiórkowe;
2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów pod drogą, wykonanie drenażu z rur ze ścianami oporowymi;
4) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy zasadniczej, podłoża ulepszonego, podbudowy betonowej , profilowanie i zagęszczanie podłoża, skropienie warstw konstrukcyjnych;
5) Nawierzchnie, w tym: z kostki kamiennej i betonowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, rampy na przejściach dla pieszych z płyt betonowych, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego;
6) Roboty wykończeniowe, w tym: umocnienie skarp brukowcem przy przepustach, umocnienie skarp z obsianiem humusem, przepusty rurowe pod zjazdami;
7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome i pionowe, pionowe aktywne, bariery ochronne, montaż tablicy informacyjnej, bariery chodnikowe, poręcze ochronne łańcuchowe podwójne;
8) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, chodnik i progi zwalniające z kostki betonowej;
9) Zieleń drogowa, w tym: wykonanie trawników dywanowych, sadzenie drzew;
10) Inne roboty, w tym: wykonanie schodów betonowych, przestawienie lamp oświetleniowych, wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowej, montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych, montaż stojaków na rowery;
11) Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg – km 0+000-1+130 etap I
12) Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg – km 1+130-5+470 etap II
13) Kanalizacja deszczowa
14) Przebudowa sieci teletechnicznych 0+000-1+130 etap I
15) Przebudowa sieci teletechnicznych 1+130-5+470 etap II

Realizacja zadania ma wpłynąć przede wszystkim na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Dąbrowa Białostocka, Stock i Różanystok i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top