Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce powstaną nowe kompleksy sportowe

   W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko Starostę Sokólskiego, Jerzego Białomyzego Wicestarostę Sokólskiego, przy kontrasygnacie Anny Jolanty Piszczatowskiej-Skarbnika Powiatu Sokólskiego a wykonawcą – firmą EVERSPORT Sp. z o.o, Warszawa, reprezentowaną przez Tomasza Zabornego – Wiceprezesa Zarządu.
Podpisana umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą ,,Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce”- projekt pod nazwą ,, Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” finansowany między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, doszło w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
„ Podpisaliśmy właśnie umowę na realizację zadania ,,Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Wartość zadania to niespełna 3,5 mln zł brutto. W zakresie, przewidziano wykonanie m.in.: boiska lekkoatletycznego, bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoków wzwyż oraz rzutnią do pchnięcia kulą z infrastrukturą towarzyszącą, montażem sprzętu lekkoatletycznego jak również boiska wielofunkcyjnego. Przewidziano również budowę siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do ćwiczeń (…) Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania tej umowy z uwagi na to, że realizujemy zadania w całym kraju” – mówił Tomasz Zaborny Wiceprezes Zarządu Firmy EVERSPORT z Warszawy.
„Ogromnie się cieszę, że dziś została podpisana dla nas kluczowa umowa na realizacje kompleksów przy ZSZ w Sokółce. Są one bardzo naszym uczniom potrzebne. Boiska, które mamy obecnie, liczą sobie około 50 lat. Mam nadzieje, że budowa tych nowych obiektów pomoże naszym uczniom w zdobywaniu coraz lepszych wyników sportowych. Dziękuje bardzo Piotrowi Rećko, całemu Zarządowi Powiatu Sokólskiemu, za sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowania przetargowego” – mówił Grzegorz Zalewski, Dyrektor ZSZ w Sokółce.
Roboty budowlane obejmują w szczególności:
– budowę boiska lekkoatletycznego o powierzchni 49,95×102,01 m. z nawierzchnią ze sztucznej trawy w ramach którego przewidziano: boiska wielofunkcyjne (boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę ręczną, 2 x boisko do gry w siatkówkę) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnię okrężną, czterotorową o długości 200m, z wkomponowaną w nią bieżnią prostą, czterotorową o długości 60 m, zeskok do skoku w dal z rozbiegiem poza płytą boiska, rzutnię do pchnięcia kulą, ogrodzenie boiska wkomponowanymi piłkochwytami, dostawę i instalację sprzętu sportowego, instalację odwadniającą boiska.
– budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 45.83×28,17 m, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w ramach którego przewidziano: boiska wielofunkcyjne (boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w tenisa, 2 x boisko do gry w siatkówkę, 2 x boisko do gry w koszykówkę,) o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie boiska z wkomponowanymi piłkochwytami, dostawę i instalację sprzętu sportowego.
– dostawę i instalację urządzeń siłowni zewnętrznej.
Siłownia zewnętrzna obejmuje montaż urządzeń: prasa nożna, wioślarz, wyciskanie siedząc, ławka skośna.
– dostawę i instalację urządzeń typu street workout. Strefa street workout obejmuje budowę jednego rozbudowanego zestawu do ćwiczeń oraz nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych.
– wykonanie robót towarzyszących: budowę ciągów komunikacyjnych, rekultywację istniejących i założenie nowych trawników, budowę instalacji oświetleniowej, montaż instalacji monitoringu, ustawienie i montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy, stojaków na rowery, adaptacji części budynku szkoły na szatnie z sanitariatami i magazynek sprzętu sportowego
 – prace rozbiórkowe w postaci rozebrania, wywiezienia z terenu budowy i zutylizowania nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska i bieżni, elementów betonowych z rozbiórki płytek chodnikowych, obrzeży i innych elementów betonowych pochodzących z rozbiórki.
Długo wyczekiwana budowa kompleksów sportowych ma się zakończyć w sierpniu tego roku.
A.S.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry