Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zatrudni:

na stanowiskoKOORDYNATORA DZIAŁU IT

Do spraw związanych z zarządzaniem i organizacją pracy w dziale IT Szpitala, tj.:

– zarządzanie systemami informatycznymi Szpitala;

– przygotowanie i realizacja strategii rozwoju systemów informatycznych Szpitala;

– wdrażanie zatwierdzonych nowych systemów informatycznych ułatwiających działania operacyjne  i wspomagające zarządzanie Szpitalem;

– nadzór nad kontami użytkowników w systemach komputerowych;

– nadzór techniczny nad pracą systemów;

– nadzór nad systemem archiwizacji danych Szpitala, w odniesieniu do zasobów serwerów i stacji roboczych;

– dbanie o prawidłowe działanie, aktualizację, bezpieczeństwo i legalność wykorzystywanych programów, baz danych i systemów komputerowych;

– zarządzanie i rozwój zespołu Działu IT (zarządzanie kompetencjami, motywowanie pracowników, rozwiązywania problemów interpersonalnych), koordynowanie pracy tego działu.

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę

Wymagane kwalifikacje:

– wykształcenie wyższe, specjalizacja: informatyka/elektronika/telekomunikacja bądź pokrewne;

– umiejętność wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi;

– znajomość metod zarzadzania projektami informatycznymi;

– umiejętność pisania OPZ ( Opisu Przedmiotu Zamówienia) w zakresie informatyki;

– podstawowa znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych;

– znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem;

– znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych – UTM, przełączniki, routery;

– umiejętność szybkiego diagnozowania oraz rozwiazywania problemów;

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

– CV i list motywacyjny

– oświadczenie kandydata dla celów rekrutacji,

– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferty należy składać pocztą lub osobiście na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej):

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, przy ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 40.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top