XLV Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu

 

Na dzisiejszej Sesji Nadzwyczajnej rozpatrywano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na  terenie powiatu sokólskiego. Referowała Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Zdecydowano, że Powiat Sokólski udzieli dotacji w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się w powiecie sokólskim. Prace dotyczą remontu kamiennego ogrodzenia oraz bramy głównej przy cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie. Ogrodzenie wraz z bramą główną wpisane jest do Rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego pod numerem A-628, decyzją nr R 5140. 48.2019.KN z dnia 4.11.2019 r. Środki na udzielenie z dotacji znajdują pokrycie w budżecie powiatu na rok 2021. Wartość całej inwestycji to kwota 210 tys. zł Parafia uzyskała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 183 000 zł. Zarząd Powiatu dokonując oceny wniosku uwzględnił wartość historyczną i artystyczną zabytków oraz stan zachowania zabytku, wymagaj żacy niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, które mają zabezpieczyć wyjątkowo cenny zabytek przed postępującym zniszczeniem. Uchwała została przyjęta przez radnych.

Kolejny punktem było rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021, który przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska, Skarbnik Powiatu. W części dochodowej:

– W rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych” zwiększenie o kwotę 275 760,13 zł dokonano w związku ze zwiększeniem przez województwo podlaskie kwoty środków PFRON na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli;
– Zmniejszenie o kwotę 100 214,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.Jednocześnie dokonano przeniesienia planowanych środków z PFRON, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w związku ze zmienionym zakresem rzeczowym realizowanych zadań.

W części wydatków:

– W rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejszenia o kwotę 299 532,85 zł dokonano zmniejszając zabezpieczony wkład własny w realizowane inwestycje na drogach powiatowych;

– Zwiększenia o kwotę 120 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup paliwa zimowego „arktycznego: na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup rocznej subskrypcji specjalistycznego programu do projektowania dróg 3D na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

– W rozdziale Starostwa powiatowe dokonano zwiększenia o kwotę 5298,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce, zmniejszając jednocześnie o kwotę 5 658,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację wyżej wymienionego zadania w związku ze zmianą zakresu rzeczowego.

– W rozdziale Zarządzanie kryzysowe przeniesienia dokonano w celu zakupu strzelby Palmera do usypiania dzikich zwierząt.

– W rozdziale Pozostała działalność przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych” w związku z wyższą po przetargu ceną dostawy i montażu mebli do Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

– W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenia o kwotę 436 624,43 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na podstawie zmienionego preliminarza kosztów. Zmniejszenia o kwotę 130 135,95 zł dokonano zmniejszając koszty funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli oraz o kwotę 149,50 zł w związku z niższym niż planowano kosztem zakupu mikrobusu na potrzeby zakładu.

– W Rozdziale Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zakup elementów scenicznych na potrzeby SOSW w Sokółce.

– W rozdziale Internaty i bursy szkolne przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce.

– W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenia o kwotę 37 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce celem zakupu samochodu ciężarowego do obsługi imprez organizowanych przez Powiatowy Dom Kultury i Powiat Sokólski.

Radni pozytywnie przyjęli projekt uchwały.

Opr. Sylwia Matuk

fot. Elżbieta Rapiej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top