XXX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXX Sesja Rady Powiatu Sokólskiego odbyła się w trybie zdalnym. Uczestniczyło w niej 19 radnych.

Obrady można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=IXzhYpqISnE

Na początku Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy przedstawił sprawozdanie Zarządu z prac w okresie między sesjami od 30 października do 20 listopada 2020r.

Podczas sesji radni zapoznali się również z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sokólskiego za rok szkolny 2019/2020″. Punkt ten przedstawiła Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Przedstawione zostały m.in. największe sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, pomoc materialna dla szkół o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wydatki ponoszone na szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Sokólski, pozyskanie środków zewnętrznych, egzaminy maturalne w szkołach w roku 2020, zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kontrole przeprowadzone w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, główne formy wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Alicja Rysiejko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zreferowała punkt obrad: ” Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. – projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków” przedstawił Andrzej Tomaszczyk Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce.: ” W związku z wnioskiem Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 22 października 2020r. w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Szudziałowo, Komisja, w skład której weszli przedstawiciele organu zarządzającego ruchem zarządcy drogi, urzędu gminy Szudziałowo oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przedstawia listę przystanków komunikacyjnych do określenia przez Radę Powiatu Sokólskiego: Nowy Ostrów, Wojnowce, Zubrzyca Wielka” – projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany

Beata Oleksza z Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości przedstawiła punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Sokólskiego”- projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany

Punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″ zreferowała Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Anna Marta Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła również punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu sokólskiego” oraz punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” – oba projekty uchwały zostały również pozytywnie zaopiniowane

Punkt ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033.” zreferowała Skarbnik Powiatu Pani Anna Jolanta Piszczatowska:” W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. ” Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”. Zadanie na łączną kwotę w wysokości 449 531,33zł realizowane będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce na lata 2020-2022. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce odbędą praktyki zawodowe i staże we Włoszech. Po stronie dochodów wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 202 730,90 zł związane z uzyskaniem odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. W wykazie przedsięwzięć do WPF zmianie uległy nakłady finansowe na wymienione poniżej zadania drogowe: 1. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie”- wartość zadania zwiększono do kwoty 2 497 000,00 zł. 2. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo- Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”- wartość zadania zmniejszono do kwoty 4 509 732,33 zł w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej. 3. ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka- Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim”- Wartość zadania zmniejszono do kwoty 637 377,95 zł. W związku z podpisanym aneksem z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększono wartość realizowanego zadania wieloletniego ” Za życiem” do kwoty 224 560 zł. W zadaniu wieloletnim pn. ” Scalenie gruntów obiekt Ostrówek” zmniejszono wydatki roku 2020 o kwotę 275 870,31 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, przenosząc niewykorzystaną kwotę na rok następny. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian. W zadaniach wieloletnich pn. ” Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.” oraz ” Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” zwiększono wydatki niekwalifikowane projektów. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu. – projekt uchwały został przyjęty.

Kolejny referowany przez Skarbnik Powiatu punkt obrad brzmiał: ” Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.” Tu obszerny opis zmian: http://api.esesja.pl/zalaczniki/106196/zmiana-budzetu-2020-z-autopoprawka_987726.pdf

Głos w dyskusji dotyczącej w/w punktu obrad zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko: „Sytuacja w Gminie Sokółka jeśli chodzi o inwestycje, głównie o dwie drogi- cały ciąg od Czuprynowa do Nomik oraz droga od Śniczan przez Zwierżany do Gliniszcza Małego i Gliniszcza Wielkiego są to bardzo ważne drogi na których nam bardzo zależało. Proponowaliśmy Pani Burmistrz jak i również radnym dofinansowanie Powiatu Sokólskiego w zakresie realizacji tych inwestycji. Niestety, pomimo pozyskanych środków finansowych Gmina Sokółka wyraźnie stwierdziła, że nie dofinansuje tej inwestycji. Mieszkańcy zarówno Nomik jak i Gliniszcza Małego i Gliniszcza Wielkiego byli bardzo rozżaleni, ale także włodarze gmin byli bardzo zniesmaczeni, ponieważ cały ciąg komunikacyjny jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju Gminy Sidra, Gminy Kuźnica i Gminy Sokółka. W związku z tym, że Gmina Sokółka nie dofinansowała nam tej inwestycji a są to dość nieznaczne kwoty zwróciłem się o wsparcie i podjąłem negocjacje i rozmowy z Panią Wiesławą Burnos, Panem Pawłem Wnukowskim i Panem Marszałkiem Arturem Kosickim. Zwróciłem się z prośbą o dofinansowanie tych kwot z budżetu Województwa Podlaskiego dlatego, że ze względu na potrzeby naszych mieszkańców nie mogliśmy pozwolić żeby po ulicy Targowej nasze dofinansowanie znowu zostało zwrócone do budżetu państwa. Udało mi się przekonać Panią Marszałek Wiesławę Burnos jak również Pana Pawła Wnukowskiego i Pana Artura Kosickiego, tym samym cały Zarząd Województwa Podlaskiego o dofinansowanie tych inwestycji. W związku z powyższym możemy śmiało rozstrzygać te przetargi. Pierwsze dofinansowanie będzie już w grudniu – 200 tys zł. W roku 2021 – 600 tys zł. Na dwie inwestycje. Z całego serca chciałbym w imieniu Powiatu Sokólskiego ale także mieszkańców Gliniszcza Wielkiego, Gliniszcza Małego, Nomik, Klimówki podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego dlatego, że podjął taką decyzję.”

KG

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top