XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W XXXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego, przeprowadzonej w trybie zdalnym, wzięło udział 19 radnych. Była to Sesja nadzwyczajna, podczas której poddano pod głosowanie dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich -“Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033.” zreferowała Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszcztowska. “Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033 zwiększono zwiększono wartość zadania wieloletniego pn. “Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” do kwoty 4 661 246, 04 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania. Projekt realizowany w latach 2020-2021 obejmował będzie roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boiska: boisko lekkoatletyczne, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa wraz, z ogrodzeniem oraz roboty elektryczne i monitoring. Źródła finansowania zadania: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 296 958,14 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 330 632,01 zł oraz wkład własny z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 033 664,89 zł. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.” Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Został on przegłosowany 18 głosami “za”, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Drugi punkt (4 w porządku obrad) poddany głosowaniu to: “Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.” Ten projekt uchwały również przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszcztowska. “W części dochodów dokonano zmian w dziale wpływy do rozliczenia. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 015,00 zł angażując środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. “Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce” w związku z wyższą po przetargu wartością zadania. W części wydatków dokonano następujących zmian: w dziale technika zwiększenie o kwotę 28 815,00 zł dokonano w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, w dziale internaty i bursy szkolne zwiększenie o 6 200,00 zł dokonano zwiększając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce, jednocześnie dokonano przeniesienia z rozdz. 85156 na rozdz. 85195 zmniejszając zaangażowane wcześniej środki własne na opłacanie składek za uczniów Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa. Do zmian dostosowano również załączniki do uchwały budżetowej zwiększając wartość zadania wieloletniego pn. “Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce” do kwoty 4 661 246, 04 zł.” – mówiła skarbnik Powiatu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez wszystkie Komisje, radni przeszli do dyskusji. Zabrał w niej głos Radny Stanisław Kozłowski “… Temat związany jest z modernizacją infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych na Zielonym Osiedlu. Kwota jest niebagatelna, należy tylko przyklasnąć i pogratulować Zarządowi Powiatu znalezienia tychże środków. Program inwestycji jest bardzo bogaty. Mam jednocześnie pytanie do pana Starosty i Zarządu, czy to jest preludium do budowy sali gimnastycznej, czy sala gimnastyczne to jest zupełnie inny temat niezwiązany z tą inwestycją?” Starosta Sokólski Piotr Rećko odpowiedział: “Jak niejednokrotnie mówiłem, chcemy zacząć od budowy boisk. W tej chwili z PFRON chcemy uzyskać część tej kwoty – w tym przypadku są to ponad 2 mln. zł. Dzisiaj składamy wniosek w tym zakresie. Drugą część (50% wartości inwestycji)chcemy pozyskać z Ministerstwa Sportu i to jest nasz główny cel. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jeżeli nie to oczywiście i tak z Funduszy Inwestycji Lokalnych będziemy realizować to zadanie. Oprócz boisk w ramach tej inwestycji będzie zrobiona też szatnia i magazyn sportowy w piwnicy budynku. Co do inwestycji na tym terenie – na wiosnę przystępujemy do prac porządkujących teren przed SOSW i warsztatami ZSZ, jak również teren za sklepem Lewiatan, gdzie planujemy zrobić parking. Chcemy też zrobić drogi dojazdowe na około tego kompleksu szkolnego(…) Chcemy również, jak zauważył pan Radny Kozłowski, jeszcze w tym roku przynajmniej spróbować powalczyć o finansowanie projektu i budowy hali rehabilitacyjno-sportowej. Hala ta ma łączyć trzy placówki: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, SOSW i ZSZ. Chcemy ją wybudować właśnie w przestrzeni między tymi placówkami. W przestrzeni hali sportowej znajdą się również gabinety do rehabilitacji i realizowania zadań terapeutycznych. To jest nasz cel, w tym roku zaczniemy realizować pierwszy etap, a w kolejnych latach do roku 2023 chcemy wybudować planowaną halę…”. Projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie 18 głosami “za”, jedna osoba nie głosowała.
Link do XXXI Sesji Rady Powiatu Sokólskiego https://sokolka-powiat.pl/…/xxxi-sesja-rady-powiatu…/
Wypowiedź Starosty Sokólskiego Piotra Rećko na temat inwestycji na Osiedlu Zielonym od 16 minuty nagrania.
Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top