XXXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego – ostatnia w tym roku.

W XXXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego, która odbyła się w trybie zdalnym, wzięło udział 19 radnych.

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między Sesjami – od 20 listopada do 18 grudnia 2020 r. tradycyjnie przedstawił Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. O pracach Zarządu informujemy na bieżąco, na naszych portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych na profilu Powiatu Sokólskiego. 

Pierwszy punkt obrad poddany głosowaniu – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Sokółka – przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz. “W dniu 20 października 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Sokółce wpłynął wniosek firmy WIRTUS o udostępnienie miejsca na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce w celu ustawienia mammobusu do wykonanie bezpłatnych badań mammograłicznych w roku 2021. Praktyka wykonywania W/W badań przez firmę WIKTUS na wskazanej nieruchomości miała już miejsce w 2020 r. na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 02.01.2020 r. z Zarządem Powiatu Sokólskiego. W celu umożliwienia ustawienia mammobusu na kolejny rok niezbędne jest zawarcie nowej umowy…” Projekt został przyjęty 18 głosami za, jedna osoba nie zagłosowała. 

Kolejny punkt obrad –  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto SP ZOZ w Sokółce za rok 2019.” również zreferowała Dyrektor Anna Marta Aniśkiewicz. “W sprawozdaniu finansowym SP ZOZ w Sokółce za rok obrotowy 2019 wystąpiła strata finansowa netto w wysokości 2 678 179, 76 zł. Zgodnie z przepisami, jeżeli strata netto z rok obrotowy nie może zostać pokryta z funduszu zakładu, a po dodaniu kosztów amortyzacji ma wynik ujemny, wówczas podmiot tworzący ma dwa wyjścia: w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto bądź w ciągu 12 miesięcy podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Strata netto nie może zostać pokryta we własnym zakresie przez SP ZOZ. Strata netto po zmniejszeniu funduszu zakładu i dodaniu kosztów amortyzacji ma nadal wartość ujemną. Mając na uwadze obowiązek nałożony przez ustawodawcę na podmioty tworzące, przekazanie środków z budżetu Powiatu Sokólskiego w wysokości 1 425 226,61 zł na pokrycie części straty finansowej netto zakładu za rok 2019 jest działaniem zasadnym, zgodnym z przepisami. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała przeszła 18 głosami za, jeden radny nie głosował.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2021 zreferował również Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce. Projekt uchwały został opracowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, następnie został przesłany do burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu sokólskiego oraz do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w celu zaopiniowania projektu uchwały. Wójt Gminy Szudziałowo, Wójt Gminy Janów oraz Burmistrz Sokółki pozytywnie  bez uwag zaopiniowali projekt. Pozostali burmistrzowie i wójtowie nie zajęli stanowiska w wyznaczonym terminie 14 dni. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym uważane jest to za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Natomiast Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku pismem z dnia 25 listopada 2020 r. wyraziła negatywna opinię, sugerując wprowadzenie dyżurów od godz. 8:00 do godz. 22:00. Okręgowa Izba Aptekarska swoje stanowisko argumentowała brakiem zainteresowania usługami świadczonymi przez apteki w godz. od 22:00 do 8:00, a tym samym pogorszenia wyniku finansowego aptek, możliwością potencjalnego narażenia pacjentów i personelu aptek na zakażenie koronawirusem w trakcie ekspedycji leków w porze nocnej, problemami kadrowymi spowodowanymi aktualna sytuacja epidemiczną. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, a tym samym grafik dyżurów powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Pomimo panującej epidemii na terenie kraju obecnie obowiązujące przepisy prawa jak i orzecznictwo sądów administracyjnych nie pozwalają na ograniczenie dostępu do usług farmaceutycznych w porze nocnej. Obecne okoliczności są wyjątkowe, natomiast nie wyłączają one konieczności przestrzegania prawa. Trudno, w dobie pandemii, uzasadnić, że skrócenie dyżurów nocnych i świątecznych aptek, jest dostosowane do potrzeb ludności. W takim przypadku w nocy i w święta na terenie całego powiatu sokólskiego nie byłaby otwarta żadna apteka. Przedstawiony rozkład godzin pracy aptek oraz grafik dyżurów w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców powiatu sokólskiego w zakresie dostępności do produktów leczniczych i wyrobów niezbędnych do ochrony ich zdrowia i życia. Grafik uwzględnia równomierne obciążenie dyżurami w dni świąteczne i wolne od pracy wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie miasta Sokółka oraz jest opracowany w taki sposób, aby dyżur był pełniony wyłącznie w godzinach, gdy nie pracuje inna apteka. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego na rok 2021 w przedłożonym brzmieniu.” Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała przeszła 18 głosami za, jeden radny nie głosował.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. opłat i kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego zreferował p.o. Dyrektora Wydział Komunikacji i Dróg Andrzej Tomaszczyk. “Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, należy do zadań własnych powiatu. (…) Rada Powiatu corocznie ustala wysokość stawek. (…)” Uchwała została przegłosowana – 18 głosami za, jeden radny nie głosował.

Kolejnym, ważnym punktem w porządku Sesji było Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033. Punkt zreferowała Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszczatowska. ”W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody na kwotę 111 154 332, 27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 80 029 069,74 zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych, z subwencji ogólnej, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z opłat komunikacyjnych, trwałego zarządu i innych opłat, odsetek od środków na rachunkach i od lokowanych środków. Dochody na rok 2021 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego.(…) Dochody majątkowe w kwocie 31 125 262,53 zł zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów, w tym: z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, środki pozyskane z Programu Funduszu Dróg Samorządowych, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z trwającą od 2014 r. Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014-2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiegał się o dofinansowanie z nowo ogłoszonych programów. Wyrażając jednak chęć do aplikowania do nich, a co za tym idzie pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musiał się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne. Stąd między innymi wynika zwiększone dodatkowo na rok 2020 zadłużenie. Na koniec roku 2020 zobowiązania powiatu z tytułu emisji obligacji wyniosły 27 200 000,0 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększenia zadłużenia. w związku z nową możliwością pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Sokólski w 2020 r. uzyskał dofinansowanie z I transzy, składając jednocześnie wniosek na kolejną. Stąd, jak również z założenia ciągłego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, planuje się w latach 2021-2023 znaczne zwiększenie dochodów majątkowych, które największą wartość osiągnął w 2022 r. Tak znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, przy jednoczesnym udziale gmin w realizacjach zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych pozwoli na realizację znacznej ilości przedsięwzięć (zapisanych głównie w katalogu zadań wieloletnich) przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. Odnośnie wydatków – wydatki ogółem planuje się na kwotę 117 517 106,77 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 75 765 885,27 zł. w tym na: obsługę długu, związane z funkcjonowaniem organów jst, funkcjonowaniem oświaty i powiatowych jednostek organizacyjnych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na realizację przedsięwzięć bieżących. (…)” W dalszej części mowa o wydatkach majątkowych w kwocie 41 751 221,50 zł. W roku 2021 przyjmuje sie kontynuowanie inwestycji wieloletnich – od 59 minuty sesji: https://sokolka-powiat.pl/2020/12/18/xxxii-sesja-rady-powiatu-sokolskiego/ 

Wszystkie zadania będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych z: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozyskanych środków od samorządów gminnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz RPOWP na lata 2014-2020.” Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała przeszła 18 głosami za, jeden radny nie głosował.

Następnie Skarbnik Powiatu dokładnie zreferowała “Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.” ( Od 1:07:00 nagrania, łącznie z prezentacją)  https://sokolka-powiat.pl/2020/12/18/xxxii-sesja-rady-powiatu-sokolskiego/ .

Daniel Supronik Dyrektor Wydziału Finansowego odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na 2021 r. oraz możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu na 2021 r. “(…) Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu Powiatu Sokólskiego na 2021 r. planuje się w następujących wysokościach: 

  • dochody ogółem 111 154 332,27 zł, w tym: bieżące 80 029 069,74 zł, majątkowe 31 125 262, 53 zł
  • wydatki ogółem 112 760 744,46 zł, w tym bieżące 75 783 720,27 zł, majątkowe 36 977 024,19 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 1 606 412,19 zł. Zgodnie z projektowaną konstrukcja budżetu zostanie on pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 473 932,79 zł.(…)” Tu mogą Państwo odczytać w całości opinie RIO w Białymstoku. http://api.esesja.pl/zalaczniki/111920/opinia_rio_w_bialymstoku_1041269.pdf  

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Sokólskiego pod przewodnictwem Grzegorza Skurskiego po omówieniu projektu budżetu i zapoznaniu się z opiniami innych Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021.

Pozytywne stanowisko Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawił Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. 

Starosta Sokólski Piotr Rećko zabrał głos w dyskusji dot. w/w projektu uchwały: “Bardzo zależy mi na tym, żeby ten budżet został uchwalony, z trzech względów. Pierwszy to jest rozwój infrastruktury drogowej, który w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczny, a ludzie czekają na te drogi. Jeżeli my, jako radni tego budżetu nie uchwalimy to nie wybudujemy żadnych dróg w naszym powiecie, a pozyskaliśmy na to fundusze nie tylko z budżetu państwa czy też z Unii Europejskiej, ale też od innych samorządów. To jest bardzo istotne z uwagi na naszą wiarygodność wobec naszych partnerów. Drugi element, który jest bardzo ważny to rozwój pozostałych elementów infrastruktury, począwszy od infrastruktury oświatowej. Jak widzicie w załączniku inwestycyjnym: budujemy boiska, dokańczamy termomodernizacje budynku straży pożarnej w Dąbrowie Białostockiej, chcemy rozpocząć i zakończyć budowę strzelnicy, zakończyć budowę łącznika między ZSR w Sokółce, a halą sportową, dokończenie bloku operacyjnego w naszym szpitalu, …. to wszystko jest zawarte w tym budżecie.Oprócz tego, wszystkie elementy miękkie, które są istotne z naszego punktu widzenia: dokończenie cyfryzacji naszego urzędu, wszystkie projekty które realizujemy dla naszych uczniów, dla naszej edukacji. Dlatego bardzo państwa proszę o zagłosowanie za tym budżetem, bo on jest budżetem rozwoju – 41 mln. zł na inwestycje. To jest kolejny budżet, w którym jest ponad 40 mln. zł na inwestycje.” Uchwała została przegłosowana – 18 głosami za, jedna osoba nie głosowała. PO tym głosowaniu Starosta Sokólski Piotr Rećko serdecznie podziękował Pai Skarbnik i całemu pionowi finansowemu za przygotowanie budżetu. “Dzięki państwa pracy możemy nadal rozwijać nasz powiat. Radnym dziękuję za głosowanie nad tym budżetem. Dziękuję też grupie naszych urzędników, którzy pozyskiwali środki finansowe, bo dzięki waszej pracy jesteśmy bogatsi jako społeczeństwo.”

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033 zreferowała Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszczatowska: “W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033 zwiększono wartość zadania wieloletniego pn. “Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”o kwotę 7 056,00 zł, zwiększając wydatki niekwalifikowane projektu. Zwiększono również wartość przedsięwzięcia pn. “Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” do kwoty 2 100 664,99 zł, zwiększając wkład własny projektu w związku z wyższą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartością zadania. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.” Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała została przegłosowana – 18 głosami za, jeden radny nie głosował.

Pani Skarbnik zreferowała również kolejny punkt obrad – Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. “W części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia o kwotę łącznie 715 023,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów. W dziale Technika zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł dokonano w związku zatrzymaniem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. zmniejszenie o kwotę 226 315,14 zł dokonano zmniejszając dofinansowanie zadania pn.  “Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” na podstawie podpisanej umowy. W dziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Nowy Dwór. W dziale Powiatowe urzędy pracy dokonano zwiększenia o kwotę 70 000,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środków na nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W dziale Pozostała działalność zwiększenia o kwotę 7 056,00 zł dokonano zwiększając dochody projektu pn. “Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” w związku z wpływem wkładów uczestników projektu. W części dodatkowej – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 80 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na “Dostawę fabrycznie nowych trzech sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby PZD w Sokółce wraz z ich montażem na pojazdach Zamawiającego i obsługą serwisową w okresie gwarancji.” W dziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia o kwotę 34 039,00 zł w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. “Zakup sceny mobilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.” W dziale – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 71 340,00 zł dokonano zwiększając wydatki niekwalifikowane zadania pn. “Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.” z przeznaczeniem na pełnienie funkcji doradcy projektu. W dziale – Technika – przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w ZSZ w Sokółce. Zmniejszenia o kwotę 226 315,14 zł dokonano zmniejszając udział środków z budżetu UE, zwiększając jednocześnie wkład własny w realizację zadania pn. “Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim.” o kwotę 40 062,03 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie i wyższej po przetargu wartości zadania. W dziale – Pozostałe działalność – zwiększenia o kwotę 92 500,00 zł dokonano w celu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w szkołach, dla których organem założycielskim jest Powiat Sokólski. W dziale – Szpitale ogólne zwiększenia o kwotę 1 425 226,61 zł dokonano z przeznaczeniem straty SP ZOZ w Sokółce na rok 2019. W dziale – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenia o kwotę 70 700,00 zł dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Sokółce. W dziale – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 7 056,oo zł dokonano w celu opłacenia wydatków niekwalifikowanych zadania pn. “Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” W dziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł dokonano angażując środki pozyskane od Gminy Nowy Dwór z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Dąbrowie Białostockiej (2 000,00 zł) i w Sokółce (1 000,00 zł). Zmniejszając jednocześnie zabezpieczone wcześniej środki własne wysokości 3 000,00 zł. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała została przegłosowana 18 głosami za, jedna osoba nie głosowała.

Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. przedstawiła Skarbnik Powiatu: “Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 jest zasadne z uwagi na brak możliwości pełnego zrealizowania wymienionych w niej zadań do końca 2020 r. W/W zadania w kwotach określonych w uchwale zostaną zakończone do końca czerwca 2021 r.” Uchwała została przegłosowana 18 głosami za, jedna osoba nie głosowała.

Na zakończenie XXXII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Starosta Sokólski Piotr Rećko w odpowiedzi na pytania Radnego Jerzego Omielana: “Jeżeli chodzi o szczepienia na Covid 19, my jako Zarząd Powiatu Sokólskiego, poprosiliśmy dyrektorów naszych SPZOZ, żeby wystąpili z wnioskiem do NFZ o możliwość przeprowadzenia tego typu szczepień. Chcemy żeby nasze publiczne placówki przeprowadzały te szczepienia, to jest nasz cel. Zarówno Dąbrowa Białostocka jak i Sokółka, mimo trudności kadrowych, złożyły wnioski do NFZ. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze informacji czy POZ z wszystkich gmin złożyły takie wnioski, ale informacje te spłyną lada dzień, wtedy podamy je do wiadomości publicznej. Jeżeli chodzi o Suchowolę – mamy tam nasz dąbrowski POZ więc szczepienia tam na pewno będą się odbywały. 

Co do kursów autobusowych i pozyskania pieniędzy od wojewody podlaskiego na dofinansowanie kursów deficytowych. My jako jeden z nielicznych powiatów podjęliśmy trud pozyskania tego dofinansowania i organizacji kursów autobusowych, mimo to, że musimy do nich dość znacznie dopłacać. Uwzględniliśmy wszystkie zgłaszane przez ludzi linie, które wydały się nam racjonalne i potrzebne. Negocjowaliśmy z PKS.(…) W następnym roku planujemy pozyskać środki finansowe na zakup autobusów, aby wesprzeć przewozy na terenie powiatu sokólskiego. Na razie współpracujemy z PKS. Kurs Dąbrowa Białostocka – Suchowola na pewno będzie realizowany, nie wyobrażam sobie żeby tak ważnego połączenia, pomiędzy dwoma gminnymi miastami powiatu nie było. Uruchomiliśmy mniej istotne połączenia, które funkcjonują. Sprawdzę jaki tam jest problem i na pewno przywrócimy ten kurs. „

Od 2:03:30 nagrania https://sokolka-powiat.pl/2020/12/18/xxxii-sesja-rady-powiatu-sokolskiego/ rozpoczęły się życzenia… „Jeszcze jedna sprawa, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wszystkim naszym mieszkańcom powiatu sokólskiego oraz państwu radnym i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce, Powiatu Sokólskiego i wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Niech ten zbliżający się czas , będzie czasem refleksji, spokoju, wytchnienia, rodzinnych spotkań, Mimo tej pandemii, żeby była w nas wiara w przyszłość, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zwyciężyć każde niedogodności i przeciwności. Żebyśmy byli wobec siebie życzliwi. Niech ta miłość płynąca ze stajenki betlejemskiej rozlewa się na cały powiat sokólski, żebyśmy byli sobie braćmi. Nowy rok niech będzie dla nas błogosławiony, dobry. Niech będzie rokiem rozwoju, zdrowia i szczęścia. Ściskam wszystkich mocno, mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy bezpośrednio.” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński, który podziękował Wiceprzewodniczącemu Łukaszowi Moździerskiemu za sprawne prowadzenie Sesji on line. Podziękował również Zarządowi Powiatu za dobre przygotowanie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego. Pani Skarbnik, za bardzo dokładne referowanie punktów obrad włącznie z wizualizacją. Wszystkim Radnym za pracę i współpracę. Jednocześnie złożył życzenia Zarządowi na czele z Panem Starostą Piotrem Rećko, Radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce, wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z Powiatem Sokólskim i Radą Powiatu.”

Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top