Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28.12.2020 r.

Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce. Podjął także uchwałę w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem i realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (VI)”realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Bł. o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2021 środków finansowych na dofinansowanie zakupów i remontu na oddziale chorób wewnętrznych.
W trakcie posiedzenia Zarząd zawarł umowę z Mariuszem Woronowiczem prowadzącym działalność pod firmą: KAWETA Mariusz Woronowicz, ul. Jana Pawła II 1, 16 – 100 Sokółka na powierzenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dl pojazdów usuniętych.
Zarząd zawarł umowę z Wojewodą Podlaskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021.
Pozytywnie Rozpatrzył wniosek Dyrektora PUP w Sokółce o wynajęcie garażu w Dąbrowie Bł. przy ul. 3 Maja.
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Marcina Marzec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Marzec INSTAL-TECH z Krakowa, jako najkorzystniejszej, na opracowanie dokumentacji koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami na budowę strzelnicy na działce nr 388/1 obręb Cimanie gmina Kuźnica w ramach konkursu „Strzelnica w Powiecie 2021”.

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top