Zakończenie projektu ,,Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy wsparciu Starosty Sokólskiego – Piotra Rećko zrealizowało projekt pod nazwą ,,Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX:Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Grupę docelową projektu stanowiły osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie obszaru LGD ,,Szlak Tatarski” z gmin:Sokółka, Szudziałowo, Kuźnica, Krynki, Sidra, którzy z uwagi na wiek (60+), stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz opiekunowie faktyczni. Wsparciem objętych było 34 Seniorów (z czego 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz 10 opiekunów faktycznych.Projekt miał na celu:- aktywizację i integrację osób starszych, – przeciwdziałanie osamotnieniu, marginalizacji, izolacji społecznej, – rozwijanie umiejętności społecznych- wzbudzenie potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie- tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnejpomocy ze stosowaniem zasady wzajemności. Osoby biorące udział w projekcie miały zapewniony szeroki i zróżnicowany zakreswsparcia w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych. W ramach projektu: Zatrudniono 3 opiekunów; Zorganizowano 4 wyjazdy integracyjno – aktywnościowe;  Zorganizowano 6 wyjść kulturalnych; Zorganizowano 2 spotkania integracyjne; Odbywały się warsztaty rękodzieła, kulinarne, plastyczne, muzyczne,informatyczne; Uczestnicy objęci byli wsparciem psychologa, prawnika, pracownika socjalnego;​ Skorzystali też z usług: kosmetologa, pielęgniarki, trenera ruchowego, Uczestnicy projektu spotykali się trzy razy w tygodniu i brali czynny udział we wszystkich formach wsparcia, chętnie przychodzili na zajęcia i warsztaty. Na zakończenie zorganizowano uroczyste podsumowanie wszystkich działań.W obecności Wicestarosty Powiatu Sokólskiego – Jerzego Białomyzego oraz Dyrektora Finansowego – Daniela Supronika seniorzy wymienili się wrażeniami i spostrzeżeniami z udziału w projekcie oraz podziękowali kadrze PCPR zaangażowanej w realizację działań projektowych. Wszyscy wyrazili też chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach w kolejnych latach. Ogólna wartość projektu: 372 750,00 zł.Kwota dofinansowania: 328 026,00 zł. Czas trwania projektu: 04.04.2021 – 31.12.2022

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top