Deklaracja dostępności – raport

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
Numer identyfikacyjny REGON
00000050664988
Stan w dniu: aktualizacja w dniu 12.07.2023 r.
Termin przekazania: ————–

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu

starostwo@sokolka-powiat.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
katarzyna.maliszewska@sokolka-powiat.pl
Telefon kontaktowy
857110858
Data
2023-07-06
Miejscowość
Sokółka
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODLASKIE
Powiat
Powiat sokólski
Gmina
Sokółka (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
2

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
  [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
  [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
  [ X ] TAK
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
  [ X ] TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parku miejskiego. Wejście odbywa się po schodach. Drzwi wejściowe do
budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Wjazd do budynku dla osób na wózkach możliwy jest poprzez pochylnię. Obok pochylni znajdują się drugie
schody prowadzące do wejścia głównego. W budynku zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne z wyjątkiem
dostępu do Wydziału Komunikacji i Dróg. Zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika
merytorycznego do interesanta potrzebującego załatwić sprawę urzędową w tym wydziale. Na piętra można dostać się windą.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.

Do budynku administracyjnego na ul. Władysława Sikorskiego 40, prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście odbywa się bezpośrednio z chodnika. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd do budynku dla osób na wózkach możliwy jest poprzez pochylnię. W budynku zapewniono wolne od barier przestrzenie. W budynku znajdują się 3 windy, które umożliwiają dostanie się na wszystkie pietra budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy pokojach administracyjnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://sokolka-powiat.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-25
ID a11y-url http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-25

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
  deklaracji dostępności
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona Starostwa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej. Strona posiada podstawowe
usprawnienia takie jak: zmiana rozmiaru czcionki, zmiana kontrastu, ustawienie skali szarości, jasne tło, odwrócony kolor,
podkreślenie łącza oraz wstawianie czytelniejszej czcionki. Wszystkie te usprawnienia są łatwo i szybko dostępne na głównej
stronie w specjalnie przygotowanym panelu dostępności cyfrowej.
Strona spełnia tylko częściowo wymagania ustawy z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego: [ X ] od razu

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

  [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

  [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
  [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top