Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Polityka skierowana jest do użytkowników odwiedzających stronę internetową www.sokolka-powiat.pl, zwaną dalej stroną. Polityka zawiera informacje dotyczące gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników odwiedzających stronę, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies.
 2. Właścicielem strony jest Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.
 3. Kontakt z właścicielem strony w sprawach dotyczących tej strony jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: informatyk@sokolka-powiat.pl
 4. Działania informacyjno-promocyjne właściciela strony kierowane do użytkowników odwiedzających stronę realizowane są w taki sposób, by wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach odwiedzających stronę następowało wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 5. Dane gromadzone w związku z odwiedzaniem strony przez użytkowników są przetwarzane w celu zarządzania stroną, w tym zapewnienia poprawnego działania strony.

Gromadzenie informacji

 1. Realizacja przez właściciela strony działań informacyjno-promocyjnych kierowanych do użytkowników odwiedzających stronę oraz konieczność zapewnienia poprawności działania strony wiąże się z przetwarzaniem informacji dotyczących urządzenia końcowego użytkownika, tj.: adresu IP komputera lub innego urządzenia końcowego, informacji zawartych w plikach cookies, danych dotyczących sesji, danych przeglądarki, danych dotyczących aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
 2. Gromadzone informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym właściciel strony zapewnia im ochronę właściwą dla danych osobowych.
 3. Dostęp do gromadzonych informacji mają osoby uprawnione do zarządzania stroną.
 4. Na podstawie zebranych informacji mogą być generowane statystyki wykorzystywane przy zarządzaniu stroną, przy czym dane statystyczne mają charakter zbiorczy i uniemożliwiają identyfikację osób odwiedzających stronę.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony, tj. Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. marsz Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.
 2. Za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl można się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę przetwarzane są w celu prowadzenia przez właściciela strony działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zadań i obowiązków realizowanych przez Powiat Sokólski.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1], tj. wyrażona przez użytkowników odwiedzających stronę zgoda.
 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w drodze jednoznacznej, potwierdzającej udzielenie zgody czynności polegającej na odwiedzeniu strony. Czynność ta realizowana jest przez użytkownika w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznacznie przyzwalający na przetwarzane dotyczących go danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi właściciel strony ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych odbiorców systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z wprowadzonymi do udostępnionych administratorowi systemów informatycznych danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
 7. Dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę będą przetwarzane do czasu wystąpienia przez użytkowników z żądaniem usunięcia danych, po uprzednim cofnięciu przez użytkowników zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być usunięte przed wystąpieniem przez użytkowników z żądaniem usunięcia danych, jeżeli właściciel strony uzna, że dalsze przetwarzanie tych danych nie jest uzasadnione. Zapisane na komputerze lub na każdym innym urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę pliki cookies mogą być w każdym czasie przez użytkownika usunięte.
 9. Na zasadach określonych w RODO, użytkownikom odwiedzającym stronę przysługują:
 10. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 11. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 12. prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 14. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 15. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Użytkownikom odwiedzającym stronę przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że ich dane osobowe przetwarzane są przez właściciela strony niezgodnie z RODO.
 17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Ich niepodanie nie wywoła żadnych konsekwencji, z zastrzeżeniem, że brak zgody na pliki cookies może spowodować, że niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie.
 18. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Cookies

 1. Cookies – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas, o ile użytkownik ich nie usunie.
 3. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies nie są łączone z innymi danymi użytkowników odwiedzających stronę, nie służą też do ich identyfikacji przez właściciela strony.
 4. Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdego urządzenia końcowego i każdej przeglądarki internetowej, które wykorzystywane są przez użytkowników odwiedzających stronę.
 5. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownicy mają możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, mogą także usunąć zainstalowane już pliki cookies.
 6. Użytkownicy mogą ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies.
 7. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, użytkownicy powinni skorzystać z instrukcji używanej przeglądarki, albo wyświetlić opcję pomoc w używanej przeglądarce, aby dowiedzieć się w jaki sposób można dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
 8. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić ustawienia używanej przeglądarki.
 9. Użytkownicy mogą odwiedzać stronę wykorzystując dostępny w przeglądarkach tryb przeglądania prywatnego. Przeglądanie zawartości strony w trybie prywatnym powoduje, że nie zapisują się informacje o przeglądaniu, takie jak historia i cookies, jak również nie pozostają ślady w logach po zakończeniu sesji.
 10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 11. rozpoznawania użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę i pozwala upewnić się co do prawidłowego działania strony przy dużej liczbie użytkowników odwiedzających stronę;
 12. rejestrowania informacji z urządzeń użytkowników odwiedzających stronę: adresu IP komputera lub innego urządzenia końcowego, informacji zawartych w plikach cookies, danych dotyczących sesji, danych przeglądarki, danych dotyczących aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
 13. dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony;
 14. zbierania informacji statystycznych w celu ulepszania działania strony i podnoszenia jej atrakcyjności dla użytkowników odwiedzających stronę.

Cookies właściciela serwisu www.youtube.com

 1. Na stronie dostępne są pliki audiowizualne zamieszczone w serwisie www.youtube.com. Umożliwienie użytkownikom odwiedzającym stronę zapoznania się z tymi plikami wymaga wykorzystania plików cookies właściciela serwisu www.youtube.com.
 2. Nie ma możliwości wyłączenia plików cookies właściciela serwisu www.youtube.com ponieważ ładowane są one dopiero przy odtwarzaniu pliku audiowizualnego. Jeżeli użytkownicy odwiedzający stronę nie godzą się na ich załadowanie, to nie powinni odtwarzać dostępnych na stronie plików audiowizualnych zamieszczonych w serwisie www.youtube.com.
 3. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies przez właściciela serwisu www.youtube.com dostępne są na jego stronie internetowej: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Cookies właściciela serwisu społecznościowego www.facebook.com

 1. Strona umożliwia przekierowanie odwiedzających ją użytkowników do serwisu społecznościowego www.facebook.com. W przypadku przekierowania właściciel tego serwisu dzięki plikom cookies otrzymuje informację o użytkownikach, w tym informację o tym jaka przeglądarka wyświetliła stronę, adresie IP urządzeń końcowych użytkowników, nawet jeśli użytkownicy nie posiadają profilu w serwisie społecznościowym www.facebook.pl lub nie są na nim w danej chwili zalogowani.
 2. Jeżeli użytkownicy korzystają ze swoich profili w serwisie społecznościowym www.facebook.pl, to właściciel tego serwisu będzie mógł przyporządkować wizytę użytkowników na stronie do profili użytkowników w tym serwisie i np. wyświetlić im określone treści.
 3. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies przez właściciela serwisu www.facebook.com dostępne są na jego stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.

Zmiany polityki prywatności

 1. Właściciel strony zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w polityce prywatności. Zaleca się okresowe przeglądanie polityki prywatności przez użytkowników odwiedzających stronę.
 2. Ostatnia aktualizacja polityki prywatności miała miejsce w dniu 3 stycznia 2022 r.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.).

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top