Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód* nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia** na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

I. Do wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

 2. oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 3. oryginał faktury VAT z uwzględnieniem: całkowitego kosztu zakupu, limitu NFZ, kwoty dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego wnioskodawcy lub ofertę cenową
  Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może nastąpić po złożeniu kompletnego wniosku do PCPR w Sokółce w formie przelewu na konto wskazane przez Wnioskodawcę,

 4. zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

II. Do wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia i całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

 2. opinię lekarza specjalisty o konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych,

 3. ofertę cenową wystawioną na nazwisko wnioskodawcy, z podaniem adresu sprzedawcy sprzętu, jego konta bankowego i kosztu zakupu danego sprzętu,

 4. oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 2. Sprzęt rehabilitacyjny: do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

_______________________________________

*Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i pomniejszony o:

 • obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego

 • kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób

podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

**Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

Kompletny wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego musi być złożony do PCPR w Sokółce. Po rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o przyznaniu dofinansowania i o terminie podpisania umowy na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego można złożyć w każdym czasie w ciągu roku kalendarzowego.

FORMULARZE DO POBRANIA:

SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top